fbpx
top

For lite, for sent!

I flere år har vi ventet på at regjeringen skal komme med tiltak for å sikre barns rettigheter når en av foreldrene vurderes utvist. Nå er de omsider kommet, og de gjør så godt som ingenting for disse barna.

Flere rapporter har blitt skrevet, og både forskere, psykologer og sivilsamfunnet har advart:

  • Barns rettigheter ivaretas ikke godt nok i utvisningssaker.
  • Barn påføres traumer og psykiske lidelser når mor eller far utvises

 

Gjentatte advarsler
Allerede i 2020 ble det avdekket i en rapport av Redd Barna og NOAS at hensynet til barnets beste, og barns rett til å bli hørt ikke sikres i tråd med FNs barnekonvensjon. I etterkant har det kommet to rapporter til som viser at Norge svikter barnas rettigheter i saker der en av foreldrene vurderes utvist.

Den siste i rekken fikk regjeringen for et år siden. Etter å ha gjennomgått praksis i UDI og UNE, konkluderer flertallet i det regjeringsoppnevnte Baumann-utvalget at Norge kunne ha blitt dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for å ikke legge tilstrekkelig vekt på barnas beste i flere av sakene.

 

Utvisning
Et vedtak om utvisning innebærer et forbud mot senere innreise i landet. Innreiseforbudet kan være varig eller for ett eller flere år.

Grunnlaget for utvisning er lovovertredelser, for eksempel brudd på utlendingsloven på grunn av oversittet utreisefrist etter avslag på søknad om asyl.

I tilfeller der den som utvises har barn i Norge, kan utvisningen føre til familiesplittelse.

De mener det haster å få på plass endringer i regelverket som sikrer en mer helhetlig vurdering av barnets beste, og alternativer til utvisning som er mindre inngripende overfor barna.

 

Barn må ikke straffes for foreldres feil

Som følge av funnene i rapporten og erfaringer fra vårt rettshjelpsarbeid, har NOAS presset på for å få til en endring i regelverket.

Vi mener at barn ikke skal straffes for foreldres feil, og at utlendinger med barn i Norge derfor bør få andre konsekvenser enn utvising for brudd på utlendingsloven. Alternativ kan være lengre ventetid før de får permanent opphold.

Inntil nytt regelverk er på plass, bør sakene i det minste stilles i bero, har vi uttalt om og om igjen. Men regjeringen har unnlatt å sørge for det.

De har latt 200 barn fortsette å leve i konstant uvisshet og frykt for å miste den kjæreste de har.

 

Konsekvensene for barna
I NOAS´ rettshjelpsarbeid erfarer vi hvordan det rammer barna å leve slik. Vi møter barn som mange år etter bleieslutt begynner å tisse på seg igjen. Barn som går fra å være skoleflinke til å henge etter faglig og miste konsentrasjonen. Og barn som før var trygge og selvstendige, men som nå er redde og usikre.

Ifølge barnepsykologer kan det få svært uheldige konsekvenser for barn å skilles fra sine nærmeste omsorgspersoner. Slike brudd kan føre til store tillitsvansker, sorg, traumatisering og økt risiko for psykiske lidelser.

 

Regjeringens tiltak er en formalisering av eksisterende praksis

Når regjeringen nå omsider har kommet med sine tiltak, innebærer de tilnærmet ingen endring for barna. De er i stor grad en formalisering av eksisterende praksis:

Personer som har barn i Norge, skal kunne fremme søknad om ny oppholdstillatelse inntil seks måneder før utløp av innreiseforbudet.

Det er allerede i dag mulighet til å levere inn søknad om ny tillatelse før utløpet av innreiseforbudet. Gitt svært lange saksbehandlingstider i saker om familieinnvandring, vil saker normalt uansett ikke avgjøres innen seks måneder.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har fått skarp kritikk fra Sivilombudet, etter at flere hundre søkere har ventet på svar i minst to år. Sivilombudet mener det er i strid med forvaltningsloven, og understreker at det er særlig alvorlig at dette også gjelder mange saker om barn.

Når en person både har sak om tilbakekall av statsborgerskap og sak om utvisning til behandling, skal det nå også gis rett til nemndmøtebehandling av utvisningssaken.

Saker om tilbakekall av statsborgerskap skal allerede etter statsborgerloven behandles i nemndmøte i Utlendingsnemnda (UNE) med rett til personlig fremmøte. Dette er med andre ord allerede en etablert praksis.

 

Regjeringen svikter barna på ny

Når politikere får servert en rapport som konkluderer med at staten ikke sikrer barns rettigheter godt nok, burde de ha handlet umiddelbart og stilt sakene i bero – for å unngå at flere barn ble offer for denne praksisen inntil regelverket var endret.

I sin egen plattform lover regjeringen å styrke barns rettigheter i utvisningssaker. Allikevel lar de en politikk og praksis som straffer barn for foreldrenes handlinger og påfører dem traumer få fortsette.

Heldigvis har regjeringen varslet flere tiltak. Vi forventer at disse faktisk bidrar til å ivareta og gi trygghet til disse barna. Og inntil det skjer, ber vi regjeringen nok en gang om å stille sakene i bero.