fbpx
top

Rettshjelp i saker om familieinnvandring

Fristavbrytende klage

Dersom du sender inn fristavbrytende klage («foreløpig klage») før klagefristen utløper, kan du gi begrunnelse noe senere. Du kan innen klagefristens utløp anmode om at klagefristen forlenges dersom det foreligger særlige grunner til det

Hvilke saker vil NOAS vurdere?

NOAS gir bare veiledning og rettshjelp i saker hvor

  • referansepersonen er overføringsflyktning eller har søkt asyl i Norge og på bakgrunn av søknad om asyl har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge,
  • eller hvor søkeren er asylsøker i Norge eller befinner seg i en flyktningslignende situasjon i et annet land.

Send saken din til NOAS

Hvis du vil at NOAS skal se på saken din, må du sende oss en skriftlig fullmakt, og kopi av dokumentene i saken din.

Dokumenter du må sende hvis du ønsker at NOAS skal se på saken din:

  • Fullmakt med signatur til både søker og referanseperson
  • Referansepersonens vedtak om opphold (beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag)
  • Evt. avslag på søknad om familieinnvandring

Hvis du har annen dokumentasjon og/eller informasjon som du mener er viktig for saken, kan du sende det til oss.

Du kan sende dokumentene til oss enten per post eller via sikker e-post:
https://securemail.noas.org/index.cgi?recipient=post@noas.org
Postadresse: NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo

Saksbehandlingstid

Vi ser på saken din så snart vi kan. NOAS vil alltid forsøke å prioritere saker som haster. Det er derimot ingen garanti for at vi velger å engasjere oss i saken.

Veiledning ved søknad

NOAS kan gi deg veiledning hvis du skal søke om familieinnvandring.

NOAS vil ikke bistå med selve utfylling av søknaden.

Rettshjelp etter avslag

NOAS vurderer alle saker vi får tilsendt. Vi prioriterer å engasjere oss i saker hvor vi tror det er reelle muligheter for å endre resultatet.

I vår vurdering legger vi blant annet vekt på:

  • Hvor god hjelp du har fått fra andre aktører.
  • Om det er ny og viktig informasjon i saken din som UDI/UNE ikke allerede har vurdert og som kan gi et annet resultat i saken.

Hvis vi ikke tror at vi kan få omgjort avslaget i saken din, gir vi deg beskjed om det og forklarer hvorfor.