fbpx
top

Stort gjennomslag i NOAS’ rettshjelp!

I 2022 fikk 73 prosent av personene NOAS bistod positivt svar etter vi engasjerte oss i saken.

 

 

Vi gjennomgikk over tusen saker i 2022

NOAS gir gratis rettshjelp i saker om asyl, familieinnvandring, permanent opphold og statsborgerskap. Les mer om de ulike sakstypene her. Vi gjennomgår alle sakene vi mottar, men går bare videre med saker der vi mener en søknad bør innvilges og vi ser muligheter for å endre et negativt vedtak.

NOAS avviser mange av sakene vi mottar, fordi vi mener det ikke er realistisk å få endret resultatet. Selv om vi kan være uenige i at det er gitt avslag i en sak, vil det ofte være vanskelig å få omgjort vedtaket. Vi forklarer personer som får saken avvist hos oss, hvorfor vi ikke ser grunnlag for å gå videre med den.

Vi engasjerer oss i saker hvor det er gjort feil, hvor det foreligger ny informasjon av vesentlig betydning for saken, eller hvor det er prinsipielt viktig å utfordre utlendingsmyndighetenes praksis. Vi skriver da til Utlendingsdirektoratet (UDI) eller til Utlendingsnemnda (UNE) på vegne av personen saken gjelder.

158 personer fikk positivt svar etter bistand fra oss

I 2022 fikk NOAS svar fra myndighetene i sakene til 217 personer. For de aller fleste gjaldt saken oppholdstillatelse i Norge etter søknad om asyl eller familieinnvandring. For resten omhandlet saken andre forhold enn oppholdstillatelse som for eksempel statsborgerskap, utvisning, assistert retur, alternativ mottaksplassering og fornyelse av oppholdstillatelse. 73 prosent av personene NOAS bistod, fikk positivt svar etter at vi engasjerte oss i saken.

 


Over 50 prosent gjennomslag i domstolsprosjektet

I 2015 etablerte NOAS et domstolsprosjekt i samarbeid med flere advokatfirmaer. Firmaene er villige til å prosedere saker gratis, for å prøve utvalgte saker for asylsøkere for retten. Sakene velges ut blant sakene NOAS mottar i rettshjelpsarbeidet.

Siden oppstart av prosjektet har det kommet endelig avgjørelse fra domstolene i 74 av sakene som har blitt henvist til rettslig prøvning. Klienten har vunnet fram i 41 av sakene, og tapt i 33 saker. Siden oppstarten av prosjektet har vi dermed vunnet frem i 55 prosent av sakene.