Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig, ideell organisasjon, som har som oppdrag å forsvare og fremme asylinstituttet og sikre respekt og rettssikkerhet for den enkelte asylsøker.

NOAS’ oppgave er å tilby asylsøkere informasjon, veiledning og juridisk bistand. NOAS skal også engasjere seg i flyktningpolitiske spørsmål og fremme respekt og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger.

Våre vedtekter
Les NOAS’ vedtekter her (PDF).

Våre verdier
NOAS’ arbeid skal preges av noen grunnleggende verdier, som samlet utgjør organisasjonens verdigrunnlag:

  • Solidaritet– med asylsøkere.
  • Kunnskap – om relevante forhold.
  • Integritet og uavhengighet – i våre holdninger og vurderinger.

Vår visjon
Et samfunn med likeverd, respekt og rettssikkerhet for asylsøkere.

Vårt mål
NOAS skal bidra til en asylpolitikk og –praksis  forankret i  humanisme, rettssikkerhet og internasjonale forpliktelser.

NOAS’ oppgave er å tilby asylsøkere informasjon, veiledning og juridisk bistand.

NOAS skal også engasjere seg i flyktningpolitiske spørsmål og fremme respekt og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger.

Se hele dokumentet om NOAS’ verdier, visjon og mål her (PDF).

Om virksomheten

  • NOAS består i dag av ca 20 ansatte som er fordelt på to kontorer i Oslo: I Torggata 22 og ved Refstad transittmottak.
  • NOAS er en uavhengig medlemsorganisasjon. Vårt arbeid er prosjekt- og oppdragsbasert. Vårt største oppdrag er Informasjonsprogrammet 2013 – 17. Øvrig virksomhet er finansiert gjennom en medlemskontingent, gaver, statlig støtte og private midler gjennom ulike prosjekt- og pro bono arbeid.
  • NOAS’ øverste organ er generalforsamlingen, hvor organisasjones medlemmer møter. Generalforsamlingen, som avholdes en gang per år, her velges et styre. Styret er ansvarlig for organisasjones virksomhet. Styret ansetter også generalsekretær, som leder organisasjonens daglige arbeid.

Historikk
NOAS, ble etablert i 1984 av Annette A. Thommessen som ledet organisasjonen fram til 1994. I 1984 var asylsøkere et nærmest ukjent fenomen i Norge. Dette endret seg i 1985 da NOAS, godt hjulpet av norsk presse, bidro til at norske myndigheter hentet tilbake seks iranske asylsøkere fra Tyrkia. Iranerne, som var i fare i Tyrkia fordi de risikerte å bli sendt derfra til Iran, hadde blitt sendt til Tyrkia uten at deres søknader var individuelt behandlet i Norge. Dette var et klart brudd på Norges rettslige forpliktelser. Saken førte til at hele Norge ble kjent med både asylsøkere og NOAS sitt arbeid.

I løpet av NOAS’ 10 første leveår ble antallet asylsøkere i Norge mangedoblet – i 1993 søkte om lag 12 000 personer asyl. NOAS etablerte seg i denne perioden som denne gruppens viktigste representant – en rolle organisasjonen fortsatt har.   

Mye har forandret seg siden 1984 når det gjelder asylsøkere i Norge. Myndighetene har fått mer erfaring og kunnskap om deres situasjon. Likevel er asylsøkere også i dag en utsatt gruppe. Det er fordi både Norge og andre europeiske land fører en streng asylpolitikk, noe som fører til at flyktninger også i dag risikerer å bli sendt tilbake til forfølgelse i hjemlandet. Behovet for en organisasjon som taler deres sak er derfor like mye til stede nå som for 30 år siden.

Trenger du hjelp fra NOAS?
NOAS kan bidra med rådgivning og rettshjelp.
Her finner du en kort presentasjon av NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram for nyankomne asylsøkere.