fbpx
top

Yalda (10) offer for saksbehandlingsfeil

Yalda (10) offer for saksbehandlingsfeil

Yalda er ei 10 år gammel jente i Tromsø som har bodd 7 år i Norge. Mor kommer fra Moldova og far fra Asghanistan. Den lille familien kjemper for å kunne bli boende samlet i Norge. Utlendingsnemnda (UNE) har i januar i år avslått deres siste omgjøringsbegjæring. UNE mener mor og Yalda skal returnere til Moldova og far til Afghanistan og at far deretter kan søke om familiegjenforening med sin kone og datter i Moldova.

Oslo tingrett har i en dom av 17. august 2012 konkludert med at UNEs vurdering av hensynet til barnets beste bygger på mangelfulle opplysninger og at dette er en saksbehandlingsfeil som medfører ugyldighet av vedtaket.

UNE har vurdert det slik at det ikke forelå noen reell fare for familiesplittelse ved å nekte familien opphold i Norge. Vurderingen baserte seg på opplysninger om at Yaldas foreldre hadde giftet seg i Moldova i 2000 og at UNE hadde mottatt informasjon fra den moldovske ambassaden i Stockholm, som bekreftet at det finnes regler om familiegjenforening. For slik familiegjenforening kreves imidlertid at ekteskapet er formelt registrert i Moldova og søkerne kan fremlegge vigselsattest. Yaldas far oppholdt seg ikke lovlig i Moldova da paret giftet seg i og de har helt siden ankomst til Norge i 2005 fortalt at de aldri mottok noen vigselsattest i Moldova.

Og her er kjernen i saken; retten er negativ til de opplysninger som UNE baserer sin vesentligste vurdering på. Regjeringsadvokaten anførte i retten at den manglende registreringen av ekteskapet i Moldova var nye opplysninger for UNE og prosederte at det måtte være påfallende av saksøkerne først under hovedforhandlingen opplyste at ekteskapet ikke var registrert i Moldova. Men retten slår fast at denne opplysningen skriftlig ble fremlagt allerede i omgjøringsbegjæringen av august 2010.

Retten bemerker at det også er flere opplysninger i asylintervjuene som heller ikke synes å ha blitt hensyntatt og vurdert av UNE når det gjelder giftemålet i Moldova.

På bakgrunn av håndteringen av en opplysning som har betydning for barnets beste-vurdering, kommer retten til at det samlet sett foreligger så vidt mange mangler ved UNEs vurdering av faren for familiesplittelse at det ikke kan anses som forsvarlig.

Denne dommen er ikke rettskraftig og det er ennå ikke kjent om den vil bli anket.

NOAS´vurdering: Saken består av mange spesielle forhold og vil ikke kunne danne noen bred presedens for barn på flukt, dersom den blir stående. Dommen bekrefter imidlertid hvilke alvorlige konsekvenser saksbehandlingsfeil i utlendingsforvaltningen kan få. NOAS mener dommen signaliserer – i tråd med regjeringens Stortingsmelding om «Barn på flukt» – betydningen av en grundig vurdering av hensynet til barnets beste, der alle relevante opplysninger i asylsaken blir vurdert. I motsatt fall vil det kunne anses som uforsvarlig saksbehandling og medføre alvorlige menneskelige konsekvenser.

 

Ann-Magrit Austenå

Generalsekretær i NOAS