fbpx
top

Hva gjør NOAS og hvordan kan du bidra til å styrke asylsøkeres rettsikkerhet?

Nederst på siden kan du lese om hvordan du kan bidra til NOAS’ rettshjelpsarbeid.

NOAS’ rettshjelpsarbeid og resultater

NOAS får mange henvendelser, uten at vi driver oppsøkende arbeid. Vi mottar omtrent 1000 saker hvert år, og et enda mye større antall kontakter oss på e-post, telefon og ved personlig oppmøte i resepsjonen med spørsmål om blant annet asylprosessen, forhold i mottak etc.

Vi engasjerer oss i 200-300 asylsaker hvert år, det vil si i omlag en fjerdedel av sakene vi mottar. Grunnlaget for å involvere oss i en sak, er at det er feil i tidligere vedtak, eller at det foreligger ny informasjon som tilsier et annet resultat. De siste årene har vi fått gjennomslag i 40-50 prosent av sakene vi har involvert oss i. I saker hvor vi er i nemndmøte, har vi fått positivt resultat i om lag 70 prosent av tilfellene. Så langt i år har 50 lengeværende barn (22 familier) som NOAS har bistått, fått opphold i Norge.

NOAS mottar hvert år: over 1000 saker
NOAS engasjerer seg hvert år i: 200-300 asylsaker
NOAS får hvert år gjennomslag i: 40-50 prosent av sakene

Påvirkningsarbeid for asylsøkeres rettigheter

I tillegg til å engasjere oss i individuelle saker, forsøker vi å påvirke regelverk og praksis. Gjennom rettshjelpen vi gir og kontakten vi har med asylsøkere avdekker vi systemfeil, og vi informerer politikere og forvaltning om disse forholdene og forsøker å få dem til å endre regler og asylpraksis slik at asylsøkeres og flyktningers rettigheter blir ivaretatt. I 2016 har vi blant annet jobbet med disse sakene:

 • Regjeringens innstramningsforslag
  Regjeringen kom i januar med forslag til innstramninger som innebar en dramatisk svekking av asylsøkere og flyktningers grunnleggende rettigheter. NOAS leverte grundige innspill og hadde møte med politiske partier for å synliggjøre konsekvenser av de ulike forslagene.Heldigvis ble flere av de verste innstrammingsforslagene stanset i Stortinget.
 • Alderstesting av enslige mindreårige asylsøkere
  NOAS og Redd Barna lanserte rapport om alderstesting av enslige mindreårige asylsøkere «Over eller under 18 år». Arbeidet har bidratt til oppmerksomhet om aldersvurderinger. Legen som har utført testene har fått kritikk av legenes etikkråd, og det er nå bestemt at Folkehelseinstituttet skal overta testingen. De medisinske aldersundersøkelsene er usikre, og NOAS mener de bør suppleres med andre metoder.

Veiledning til asylsøkere med avvist sak fra NOAS

NOAS tilbyr veiledningssamtale til asylsøkere med avslag, i tilfeller hvor vi ikke ser grunnlag for å gå videre med saken. Mange asylsøkere forstår ikke kriteriene for å få beskyttelse, hvorfor de har fått avslag eller hvilke konsekvenser et endelig avslag innebærer. NOAS’ realitetsorienterende veiledning om den enkeltes asylsak og situasjon etter avslag finansieres av returmidler fra UDI.

Bli fastgiver: Send BIDRA START til 2160 og gi 40 kroner i måneden.

Vil du støtte NOAS’ arbeid for asylsøkere?

Du kan gi et fast beløp hver måned, eller et engangsbeløp.

Dersom du ønsker å bli fastgiver, er det to alternativer:

 • Send sms ‘BIDRA START’ til 2160 og gi 40 kroner i måneden
 • Sett over fast beløp i nettbanken din. NOAS har ikke avtalegiro-ordning, men du kan selv opprette en fast betalingsavtale i nettbanken. Du kan sette et fast beløp over til konto: 6011 05 44 092.

Dersom du ønsker å gi en enkeltgave har du tre alternativer:

 • Vippse ønsket beløp til 74798
 • Send en sms med NOAS til 2160 (og støtt oss med 100 kr). Du kan også skrive NOAS200 eller NOAS500 for å gi et større beløp.
 • Du kan også fylle ut vårt webskjema og betale med bankkort.

Skattefradrag

NOAS er godkjent som organisasjon man kan få skattefradrag for å støtte. Støttebeløp på 500 kr eller mer hvert år gir skattefradrag. Vi vil prøve å kontakte deg for å få personnummer, men du kan også sende det uoppfordret til organisasjonsrådgiver Ragnhild Lerø, ral@noas.org, eller på SMS til: 92 22 37 19. Vi ber deg også om å oppgi gjennom hvilke kanaler du har støttet oss på (SMS, nettbank eller betalingskort).


I Iran blir kristne forfulgt, og mange må flykte. Den iranske konvertitten Rahim kom til Norge i 2010 og fikk avslag på asylsøknaden, selv om han hadde behov for beskyttelse. NOAS engasjerte seg i saken for å få vedtaket omgjort, og Rahim har nå fått opphold i Norge.