fbpx
top

Valgkampstunt rammer statsløse barn

Justisdepartementets nye valgkampstunt truer med å ødelegge barndommen til statsløse født i Norge.

Justisdepartementet har kommet med et lovforslag som igjen angriper de svakeste av de svake i det norske samfunnet – barn født til statsløshet i Norge. Stortinget har tidligere forkastet dette forslaget og bør gjøre det samme nå igjen, ettersom forslaget ikke er forenlig med folkeretten.

Det er viktig å huske at personer født i Norge til statsløshet, etter artikkel 1 i FN-konvensjonen om begrensning av statsløshet, er Norges ansvar. De må gis adgang til norsk statsborgerskap også dersom de selv eller foreldrene ikke har hatt lovlig opphold i riket – noe departementet er enig i.

Departementets forslag innebærer at statsløse barn født i Norge kan nektes å søke statsborgerskap frem til de er 18 år gamle, hvis de ikke har hatt lovlig opphold. Forslaget er ikke i samsvar med barnekonvensjonen, som i artikkel 7(1) slår fast at alle barn har rett til å erverve et statsborgerskap. Kravet i barnekonvensjonens artikkel 3(1) om å ta hensyn til barnets beste tilsier videre at perioden for tildeling av statsborgerskap til statsløse barn må være så kort som mulig etter fødselen.

Les departementets forslag her.

Forslaget går i en helt annen retning enn resten av Europa. Hele 17 land i Europa, inkludert Finland, har innført systemer for automatisk innvilgelse av statsborgerskap ved fødselen for barn som ellers ville bli statsløse. Erfaringen fra disse landene viser at innføring av et slikt tiltak har svært lave samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Justisdepartementets forslag om å vanskeliggjøre barndommen til statsløse født i Norge så mye som mulig er ikke nytt. Samme forslag ble tidligere tatt inn i den store asylinnstrammingspakken fra i fjor. Departementet skrev da i proposisjonen til Stortinget av 5. april 2016 at de var enig med UNHCR og NOAS i at det ikke kunne kreves lovlig opphold for statsborgerskap til statsløse født i Norge, som omfattes av FN-konvensjonen om begrensning av statsløshet. Men departementet hevdet like fullt at statsløse barn født i Norge kunne nektes å søke statsborgerskap frem til de er 18 år gamle, hvis de ikke har lovlig opphold. Både UNHCR og NOAS har kritisert forslaget kraftig på dette punktet. Vi viste bl.a. til at statsløse barn født i Norge kunne ende opp med å tilbringe hele barndommen uten lovlig opphold og uten å få rettigheter de har folkerettslig krav på. Stortinget forkastet forslaget, og departementet utarbeidet i oktober 2016 en instruks for å sikre at barn født til statsløshet i Norge ikke forblir statsløse.

Uten nærmere begrunnelse foreslår nå departementet å gå bort fra sin egen instruks og å lovfeste et tidligere forkastet forslag som innebærer et folkerettsbrudd. NOAS mener at forslaget trolig er et valgkampstunt, og at Stortinget ikke har et annet valg enn å forkaste forslaget igjen.

Les vår kritikk av departementets tidligere forslag om å vanskeliggjøre barndommen til statsløse født i Norge her.

Les vår kommentar til departementets egen instruks som departementet nå foreslår å gå bort fra her.