fbpx
top

Uttalelser om fengsling og internering av asylsøkere

I forbindelse med lanseringen av NOAS’ rapport om fengsling og internering av asylsøkere, uttaler eksperter seg og støtter NOAS’ vurdering.

Eirik Bjørge, som har norsk doktorgrad på traktattolking og i dag arbeider ved Universitetet i Oxford med internasjonal traktattolkning som spesiale, uttaler:

«Traktater skal etter folkeretten tolkes i god tro i tråd med den ordinære betydning som bør tillegges traktatens ordlyd sett i sin sammenheng og i lys av traktatens gjenstand og formål. Tolkingen av FNs Flyktningkonvensjon artikkel 31 som norske myndigheter synes å legge til grunn, er åpenbart ikke godt håndverk. Tolkingen er i direkte motstrid med Flyktningkonvensjonens klare ordlyd og åpenbart også dens gjenstand og formål. Norske myndigheter må her legge ryggen til og ordne opp; denne tolkingen kan ikke stå seg, verken i norske domstoler eller internasjonalt.»

Mads Andenæs, professor i jus ved UiO og FNs spesialrapportør på vilkårlig fengsling, følger opp Bjørges uttalelse og sier:

«Tolkningsspørsmålene er klare og norsk praksis er klart i strid med flyktningkonvensjonen. Norge kan ikke tolke konvensjonsteksten fritt. Norsk lov er ikke det som Riksadvokaten mener står i en uautorisert oversettelse av konvensjonsteksten. Norsk lov er de internasjonale forpliktelsene som faktisk ligger i flyktningkonvensjonen. Det er behov for å gå gjennom norsk lovgivning og praksis og endre lovgivningen. En flyktning kan ikke straffes for å oppgi falsk navn eller benytte falske dokumenter for å ta seg til et trygt land for å søke beskyttelse. Det er galt å dømme personer for noe de ikke skal dømmes for, slik det skjer i Norge i dag.»

Videre sier Andenæs om manglende statistikk over praksis på området:

«Hvis vi ikke har innsamling av statistikk over praksis på dette området, så er ikke dette tilfeldig. Det er en beslutning om ikke å ta dette på alvor. Man må ha statistikk over bruken av alternativ til fengsel. Vi må ha oversikt over når og på hvilket grunnlag asylsøkere fengsles. Norske myndigheter kan ikke forvalte asylprosess og internering uten slik statistikk. Jeg er bekymret over at slikt statistikkarbeid ikke er gjort. Det er ikke første gang behovet blir påpekt. Dette må nasjonale institusjoner og frivillige organisasjoner presse på norske myndigheter for å endre.»

Og, vedrørende internering av barn:

«Ved internering av barn har jeg ikke sett ett tilfelle der man har tatt spesielt hensyn til barnets stilling. Jeg har aldri sett en presis forholdsmessigvurdering av hensynet til barns situasjon. Barn har sterkere rettigheter, for eksempel etter barnekonvensjonen. Det er meget problematisk at man i norsk praksis ikke ser på barnet som selvstendig individ og som selvstendig rettssubjekter.»

Cecilia Bailliet, professor ved juridisk fakultet ved UiO, støtter NOAS’ vurdering av at Norge bryter flyktningkonvensjonens artikkel 31: 

«NOAS er korrekt i sin vurdering.»

Les flere uttalelser i media:

‘Norge bryter FNs regelverk’, kronikk av André Møkkelgjerd, juridisk rådgiver i NOAS, og Mads Andenæs, professor i jus ved UIO og FNs spesialrapportør på vilkårlig fengsling, på trykk i Aftenposten 20.2.2014.

Intervju med André Møkkelgjerd i Vårt Land 20.2.2014.

Intervju med André Møkkelgjerd, publisert av NTB og videreformidlet i VG 19.2.2014, i Dagsavisen 20.2.2014 og i flere svenske aviser, blant annet Helsingborgs Dagblad.