fbpx
top

Utsendte barnefamilier som får saken behandlet på nytt

Reglene for utsendte familier som skal få sakene sine vurdert på nytt trer etter planen i kraft i siste halvdel av juni 2015.

Familier som ble tvangsutsendt mellom 1. juli 2014 og 18. mars 2015 og som hadde vært i Norge i mer enn fire år da de ble sendt ut, skal få en ny vurdering av saken sin. Det er et krav at saken ikke tidligere har blitt vurdert etter forskriftsbestemmelsen for lengeværende barn som ble vedtatt i desember 2014 (utlendingsforskriften § 8-5). Det er denne bestemmelsen sakene nå skal vurderes etter.

Etter Utlendingsnemndas praksis gir fire og et halvt års oppholdstid og ett års skolegang en tilknytning som i utgangspunktet er sterk nok til å gi oppholdstillatelse. Ikke alle familiene som får en ny gjennomgang har en så sterk tilknytning. Også familier som har lengre oppholdstid enn dette, risikerer å få avslag hvis Utlendingsnemnda mener det foreligger sterke innvandringsregulerende hensyn. Sannsynligvis vil mange av familiene som får saken vurdert på nytt, få avslag. Detaljene om hvordan sakene skal vurderes er ikke klare, siden regelverket ikke er vedtatt ennå.

Les NOAS’ tidligere kommentarer til det nye regelverket.

Familiene som omfattes av ordningen, vil bli kontaktet av norske myndigheter med nærmere informasjon. Det skal etter planen skje kort tid etter at reglene trer i kraft i juni 2015. Ordningen ser ut til å omfatte 64 barn, i tillegg til foreldre og søsken. Det er snakk om 30 familier fra 14 ulike land. NOAS har så langt kontakt med 17 av familiene (40 barn).

Utlendingsnemnda ønsker å gjennomføre nemndmøter allerede i juli 2015. Nemnda har signalisert at det er hvor godt saken er opplyst som avgjør når saken kan tas til behandling. NOAS er bekymret for at familienes rettssikkerhet ikke blir godt nok ivaretatt, og understreker behovet for rettshjelp.

Familiene får bare én ny gjennomgang av saken, og ikke mulighet til å klage på avgjørelsen. Det er derfor veldig viktig at alle relevante forhold kommer fram før nemnda fatter en avgjørelse. Det er et problem at Utlendingsnemnda selv ikke kjenner til hvilke forhold de ikke har fått opplysninger om, og derfor har et mangelfullt grunnlag for å vurdere om saken er tilstrekkelig opplyst. Innhenting av informasjon og dokumentasjon er vanskelig og tidkrevende. Mange familier strever med å skaffe dette, eller i det hele tatt med å forstå hvilken informasjon og dokumentasjon som har betydning for vurderingen av saken. Rettshjelp, hvor personer som kjenner fagfeltet godt har tett kontakt med familiene og undersøker deres situasjon, er helt avgjørende for at saken blir tilstrekkelig opplyst.

NOAS tilbyr gratis rettshjelp til familiene som skal få saken sin vurdert på nytt. Arbeidet er en naturlig videreføring av rettshjelpsdugnaden vi har gjennomført det siste året. Vi har allerede kontakt med mange av familiene, og ønsker å få kontakt med enda flere. Hvis du kjenner til familier som ble sendt ut mellom 1. juli 2014 og 18. mars 2015, og som hadde mer enn fire års botid i Norge, vil vi gjerne ha beskjed. Ta kontakt med NOAS på siril.berglund@noas.org eller på tlf. 22 36 56 60.

Det offentlige gir ikke rettshjelp til utsendte familier som skal få sakene sine vurdert på nytt. Familiene kan bruke advokat eller annen fullmektig, men får ikke dekket kostnader til advokatbistand.

NOAS ser at behovet for rettshjelp er stort og at det haster å utrede sakene og skaffe dokumentasjon. Vi utvider derfor vår kapasitet for å kunne tilby flere av familiene hjelp raskt. NOAS må gjøre dette på egen risiko, og vet ikke om eller i hvor stor grad vi får dekket kostnadene. I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått midler til rettshjelp til lengeværende barn som organisasjoner kan søke på. Potten er imidlertid liten, og skal dekke mange ulike oppgaver. Det er ikke utsikter til å få dekket alle utgiftene vi har i tilknytning til rettshjelpsarbeidet overfor de utsendte familiene. I tillegg er fristen for å søke midler i august, så det blir ikke klart før utpå høsten hvor mye støtte som gis.

Vi oppfordrer derfor alle om å bidra i dugnaden som styrker rettssikkerheten for de utsendte familiene. Send NOASBARN til 2160 og gi 100 kroner, eller sett inn ditt bidrag på kontonummer 6012.05.72701. Pengene vil utelukkende gå til rettshjelp til familier med lengeværende barn. Spre gjerne informasjon om dugnaden i ditt nettverk!

Besøk rettshjelpsdugnadens facebooksider.