fbpx
top

Utsending av palestinsk familie viser at regelverket er for dårlig

I går ble en palestinsk familie med sju døtre pågrepet i Namsos for å sendes til Jordan. Barna på 15 og 13 år har bodd i Norge i ni år. Etter mange års skolegang og oppvekst i Norge har barna fått en svært sterk tilknytning til Norge.

– Utsendingen av familien fra Namsos viser at regelverket ikke er godt nok og at hensynet til barns beste ikke prioriteres. Selv barn som har mange års skolegang og svært sterk tilknytning til Norge får avslag og sendes ut, sier generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå.

Mandag overleverte NOAS 5000 postkort og underskrifter til statsministerens kontor. Kortene og underskriftene ble samlet inn i løpet av en uke i forbindelse med Norwegian Wood-festivalen i Oslo i juni. Postkortene hadde påskriften «Nok er nok, Jens. Gi barna opphold!»

Regjeringen har selv gitt uttrykk for at det går en grense for hvor lenge barn kan bo i Norge før familien gis opphold. I stortingsmeldingen «Barn på flukt» fra juni i fjor står det: «På et tidspunkt må hensynet til barnets beste gå foran andre hensyn».

NOAS mener at utsendelsen av familien fra Namsos og andre familier med svært lang oppholdstid i Norge, illustrerer at regelverket er mangelfullt og at barns rettigheter ikke ivaretas. FNs barnekomité har kommet med kritikk av Norges praksis overfor de lengeværende barna, og helsepersonell uttrykker dyp bekymring.

Forrige uke skrev NOAS et brev til justisminister Grete Faremo og direktørene i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). NOAS har gjennomgått UNEs rapport om nemndas praksis i saker som gjelder opphold for lengeværende barn og deres familier. Rapporten viser sprik og manglende avklaringer på flere punkter i behandlingen av barnas saker.

– Det er behov for politiske avklaringer gjennom forskriftsendringer. Regelverket må sikre likebehandling og at hensynet til barnets beste veier tyngre enn andre hensyn når tilknytningen er sterk, sier Austenå.

NRKs omtale av utsendingen av den palestinske familien finnes her. Se også flere nyhetssaker under «Klipp fra media» på NOAS’ forside.