fbpx
top

Utsendelser av barnefamilier mer enn doblet

Ferske tall fra politiet viser at mer enn dobbelt så mange barn ble tvangsutsendt fra Norge i september sammenlignet med tidligere måneder i 2014. Mens det ble sendt ut i gjennomsnitt 46 barn i måneden fra januar til august i år, ble det i september sendt ut 106 barn i følge med sine familier. I 2013 ble det i snitt sendt ut 33 barn i måneden.

NOAS har vært i kontakt med flere av barnefamiliene som nylig er sendt ut, og vet at det i mange tilfeller er snakk om familier med lang oppholdstid i Norge. Flere av barna som har blitt sendt ut har bodd fire-fem år i Norge, og har sterk tilknytning. Mange av dem har ikke fått en oppdatert vurdering av saken, selv om det nå innføres nye regler som skal gi flere lengeværende barn opphold.

– Regjeringen har sagt at de skal innføre nye regler som legger mer vekt på barnets beste og senker terskelen for opphold. Da er det helt uholdbart at myndighetene samtidig intensiverer tvangsutsendelser av familier som kan kvalifisere for opphold, sier Mari Seilskjær, rådgiver i NOAS.

Det er ingen ordninger som sikrer at lengeværende barn får en ny vurdering av saken før en eventuell tvangsretur. Foreldrenes asylsøknad og behov for beskyttelse har tidligere blitt vurdert og avslått. Barnas lange oppholdstid og tilknytning til Norge, som er et selvstendig grunnlag for opphold, blir imidlertid ikke vurdert før familiene sendes ut, med mindre familiene selv sender inn en omgjøringsbegjæring. Lengeværende barnefamilier får verken informasjon om regelendringene, veiledning om hvilken informasjon som er relevant eller nødvendig juridisk bistand.

– Vi er bekymret for de lengeværende barnas rettssikkerhet. Det er helt nødvendig å få stoppet utsendelsespraksisen, og å sikre at alle familier får en oppdatert vurdering av saken sin, sier Seilskjær.

– Det stemmer ikke at disse sakene allerede er avgjort, slik statssekretær Himanshu Gulati flere ganger har uttalt. Barn har selvstendige rettigheter, og barn med lang oppholdstid må sikres en grundig vurdering av om de kvalifiserer for tillatelse på dette grunnlaget. Vi kan ikke gamble med barns rettssikkerhet når det er snakk rettigheter av så stor betydning, uttaler Seilskjær.

Venstre stilte forrige uke spørsmål til Justisministeren om utsendelsespraksisen overfor lengeværende barnefamilier. Ministeren svarte at det ikke er gitt noen politiske føringer om at lengeværende barn skal prioriteres for uttransport. Det ble imidlertid ikke nevnt at det er en stor politisk satsing på retur, og at Politiets utlendingsenhet har fått kraftige budsjettøkninger og pålegg om å sende ut flere enn tidligere. Barnefamilier er fortsatt en prioritert gruppe for utsendelser, og det omfatter også dem som har vært her lenge. Selv om det ikke er gitt formelle signaler fra departementet om å prioritere familier med lang oppholdstid, er altså konsekvensene i praksis at flere lengeværende barn enn tidligere blir tvangsutsendt.

Nettopp fordi norske myndigheter tidligere var mer tilbakeholdne med å sende barnefamilier ut av landet, er det mange som nå har vært her lenge og som har sterk tilknytning. Det gjelder i særlig grad for afghanske familier, som ikke kunne sendes ut av landet før i 2014.

– Vi ser nå at mange barn som kan kvalifisere for opphold etter de nye reglene, blir tvangsreturnert. Det blir ikke bedre av at også mange barnefamilier uten sterk tilknytning sendes ut, sier Seilskjær.

Kontaktperson i NOAS: 
Mari Seilskjær, rådgiver i NOAS, tlf. 913 34 364

Les mer: