fbpx
top

Utsendelse av afghanske asylsøkere – NOAS har gjennomgått sakene

NOAS har i løpet av ettermiddagen gjennomgått asylsakene til de to avslåtte afghanske asylsøkerne som er planlagt utsendt i dag.

NOAS har i løpet av ettermiddagen gjennomgått asylsakene til de to avslåtte afghanske asylsøkerne som er planlagt utsendt i dag.
Den ene asylsøkeren er fra Parwan provins og har tidligere hatt tilknytning til Kabul by. Vi har valgt å sende en begjæring om omgjøring og utsatt iverksettelse til Utlendingsnemnda i denne saken. Det fremstår som uklart hvorvidt asylsøkeren per i dag har et reelt nettverk i Kabul; ut fra den informasjon vi har kan det ikke legges til grunn at han har et slikt nettverk. Det synes herunder lite sannsynlig at han eksempelvis har nær familie i Kabul. Det er imidlertid et problem for oss at vi ikke har hatt anledning til å snakke direkte med asylsøkeren og heller ikke foreta nærmere undersøkelser. Vi anser derfor ikke dette som tilfredsstillende bistand fra vår side.

Den andre asylsøkeren er fra Laghman provins og har tidligere hatt tilknytning til Kabul by. Vi deler advokat Schjatvedts vurdering av at det er klar tvil om han per i dag har et reelt nettverk i Kabul. Vi har imidlertid ikke andre anførsler her enn hva advokat Schjatvedt allerede har fremmet og som har blitt avvist av Utlendingsnemnda denne uken. Vi har derfor ikke grunnlag for å fremme en ny omgjøringsbegjæring til Utlendingsnemnda. Det er igjen et alvorlig problem for oss at vi ikke har hatt mulighet til å snakke direkte med asylsøkeren og heller ikke foreta nærmere undersøkelser. Vi anser heller ikke dette som tilfredsstillende bistand. En utsendelse vil derfor være til tross for manglende avklaring av sentrale forhold i saken.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Utlendingsnemnda har vist til at asylsøkerne allerede har fått egnet bistand gjennom advokat Schjatvedts omgjøringsbegjæringer. Advokat Schjatvedt har ikke hatt andre saksdokumenter enn vedtakene og liten anledning til å foreta undersøkelser. En bistand basert på at advokaten ikke har flertallet av saksdokumentene, kan umulig betraktes som fyllestgjørende.

Vi gjentar derfor vår klare henstilling til norske myndigheter om at utreisen stanses, slik at de to avslåtte asylsøkerne kan få en forsvarlig bistand i tråd med Regjeringens uttalelser i pressemelding av 19. juni og informasjonsskriv til afghanske asylsøkere av 21. juni.