fbpx
top

Utlendingsnemndas resirkulerte asylpraksis

Ifølge innlegg på denne side den 22. mars fra direktør Terje Sjeggestad har aktører som kritiserer Utlendingsnemnda motiver og partsinteresser som deres uttalelser må sees i forhold til. Dette i klar motsetning til nemnda selv. Det er nærliggende å tenke at man har truffet et ømt punkt når noen velger å imøtegå kritikk ved å forsøke å utdefinere kritikeren.

Ifølge innlegg på denne side den 22. mars fra direktør Terje Sjeggestad har aktører som kritiserer Utlendingsnemnda motiver og partsinteresser som deres uttalelser må sees i forhold til. Dette i klar motsetning til nemnda selv. Det er nærliggende å tenke at man har truffet et ømt punkt når noen velger å imøtegå kritikk ved å forsøke å utdefinere kritikeren.
NOAS har nylig gått ut med kritikk av at kun 10 personer ble innvilget flyktningstatus (asyl) av UNE i 2002. Vi har lenge beklaget at utlendingsmyndighetene (Utlendingsdirektoratet og UNE) gir oppholdstillatelse på humanitært grunnlag til personer som egentlig kvalifiserer til flyktningstatus. Sjeggestad avviser dette ved å vise til at de sjelden taper når asylsøkere stevner dem inn for domstolene. Vi kjenner imidlertid ikke til noen som har fått opphold på humanitært grunnlag og som har valgt å ta saken til domstolene fordi de ikke har fått asyl. Sjeggestads argument er dermed uten relevans i denne sammenheng.

Sjeggestad hevder at langt flere har fått innvilget flyktningstatus av UDI etter at UNE ble etablert, og viser til at det de siste to årene i snitt har blitt innvilget asylstatus til 319 personer, mot tilsvarende 75 i perioden 1991 til 2000. Det totale antallet asylinnvilgelser kan imidlertid ikke sammenlignes uten å ses i forhold til det totale antall søknader. (Statistikken viser for eksempel at 1 700 personer søkte asyl i 1996 mot 17 000 i 2002.) Selv når søknader hvor asyl klart ikke er aktuelt trekkes fra (bl.a. grunnløse søknader), havner vi for 2002 mellom 3 og 4 prosent asylinnvilgelser. Dette er svært lavt sammenlignet med for eksempel EU-landene hvor gjennomsnittet er vel 15 prosent.

FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) og norske organisasjoner som følger asylfeltet har lenge sett med bekymring på denne situasjonen. UDIs direktør Trygve Nordby har gitt uttrykk for det samme i en kronikk i Aftenposten 7. november i fjor. Det at så få innvilges flyktningstatus er problematisk på flere måter. Ikke minst kan det føre til at befolkningens tillitt til asylordningen undergraves. Når opinionen misledes til å tro at kun en brøkdel av dem som søker asyl faktisk er flyktninger, vil mange naturlig sette spørsmålstegn ved ordningens legitimitet.

Sjeggestad hevder at vår kritikk av lav asylinnvilgelse er en ”resirkulering av gamle påstander”. Vi registrerer imidlertid at Regjeringen ved Kommunal- og regionaldepartementet ikke uten videre deler en slik analyse, ettersom man der har bedt en forskningsgruppe ved Universitetet i Oslo se nærmere på forvaltningens anvendelse av Flyktningkonvensjonen. Vi diskuterer gjerne videre med nemnda når rapporten fra dette arbeidet foreligger.

Morten Tjessem, generalsekretær NOAS