fbpx
top

Utlendingsnemnda overser flyktningkonvensjonen

NOAS og andre organisasjoner har lenge beklaget det faktum at asylsøkere som kvalifiserer til asylstatus i Norge innvilges oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

NOAS og andre organisasjoner har lenge beklaget det faktum at asylsøkere som kvalifiserer til asylstatus i Norge innvilges oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.
Direktør i Utlendingsnemnda (UNE) Terje Sjeggestad mener i sitt innlegg den 14. april at NOAS burde erkjenne at utviklingen har gått i den retning vi ønsker. Sjeggestad viser til at det i Norge ble gitt asyl til 9,2 % av dem som fikk oppholdstillatelse i 2002, mot 0,7 i 1996. La det være sagt: Denne utviklingen ønsker vi velkommen. Samtidig ser vi at det fortsatt er vanlig å innvilge oppholdstillatelse på humanitært grunnlag til personer som oppfyller kravene FNs Flyktningkonvensjon stiller for asylstatus.

I den grad det har vært en positiv utvikling når det gjelder anvendelse av Flyktningkonvensjonen, er det imidlertid klart at UNE ikke kan påta seg mye av æren for dette. Den nylig offentliggjorte statistikken som viser at kun 10 personer ble innvilget asyl av UNE i 2002 bekrefter det. Når man sammenligner praksis i UNE og Utlendingsdirektoratet (UDI), viser det seg at det ble gitt asyl i 2,9 % av de sakene UNE innvilget i 2002, mens det ble gitt asyl i 11,2 prosent av de sakene UDI innvilget samme år.

Når UNE omgjør et avslag som er fattet i UDI er dette gjerne fordi det enten er fremkommet nye avgjørende opplysninger, fordi sentrale momenter tidligere ikke har blitt tillagt tilstrekkelig vekt, eller fordi man gjør en annen vurdering av spørsmål knyttet til troverdighet. Det er med andre ord ikke noe som taler for at sakene som innvilges i UNE dermed generelt fremstår som svakere enn dem som innvilges i UDI. Det er kun snakk om at saken settes i et annet lys etter en fornyet gjennomgang.

At kun én av ti asylsøkere som innvilges oppholdstillatelse i Norge anses å være flyktninger er for oss et uttrykk for at man, tross positiv utvikling, opprettholder en svært snever definisjon av flyktningbegrepet. Det danske klageorganet, Flygtningenævnet, ga i 2002 asyl i 33 prosent av de sakene som ble innvilget. (Dette samsvarer med dansk praksis fra tidligere år). Med sine 2,9 % viser UNE at man så langt på ingen måte har bidratt til å korrigere en praksis som klart skiller seg fra den som føres i andre europeiske land.

Morten Tjessem, generalsekretær NOAS