fbpx
top

– Utlendingsnemnda har svekket rettssikkerheten

Felles pressemelding fra Amnesty International, Antirasistisk senter, Flyktningerådet, Innvandrernes landsorganisasjon (INLO), Kristent interkulturelt arbeid (KIA), Mellomkirkelig råd, MiRA-senteret, Norsk Folkehjelp, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Redd Barna, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og SOS Rasisme.

Felles pressemelding fra Amnesty International, Antirasistisk senter, Flyktningerådet, Innvandrernes landsorganisasjon (INLO), Kristent interkulturelt arbeid (KIA), Mellomkirkelig råd, MiRA-senteret, Norsk Folkehjelp, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Redd Barna, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og SOS Rasisme.
Utlendingsnemnda ble opprettet i 2001 for å styrke rettssikkerheten for asylsøkere og andre utenlandske borgere og for å bedre tilliten til utlendingsforvaltningen. Det er organisasjonenes klare vurdering at nemnda ikke har oppfylt disse intensjonene.

Organisasjonene har foreslått legmedlemmer som deltar når nemnda avholder nemndmøter. Nemndmedlemmene er oppnevnt for en fireårsperiode som utløper 31. desember 2004. Organisasjonene har derfor blitt bedt om å foreslå nye nemndmedlemmer innen 15. oktober.

Organisasjonene har stadig et sterkt ønske om å spille en konstruktiv rolle i Utlendingsnemnda, men med utgangspunkt i våre erfaringer har vi funnet det nødvendig å orientere Kommunaldepartementet om de endringer vi anser som nødvendige for at nemndmedlemmene skal kunne delta i nemnda på en meningsfull og forsvarlig måte. Når vi mottar departementets svar, vil vi vurdere hvorvidt fortsatt deltagelse i nemnda er forenlig med våre organisasjoners formål.

Et av de kritiske punktene er at nemndmedlemmene får delta i oppsiktsvekkende få saker. Hvis man kun ser på asylsaker med et substansielt innhold (eksklusive grunnløse asylsøknader), deltar nemndmedlemmene i kun 12 prosent av sakene; samtidig får kun 9 prosent av asylsøkerne møte nemnda personlig. Hvis man ser på alle saker, uavhengig av sakstype, deltar nemndmedlemmene i kun 5 prosent. Ettersom legfolks deltagelse og asylsøkernes personlige fremmøte var de to viktigste hensynene bak nemndas opprettelse, er dette sterkt kritikkverdig. Det har liten hensikt for organisasjonene å foreslå nemndmedlemmer når de i så liten grad får delta i de beslutningene som fattes.

Det er særskilt graverende at nemndmedlemmene, i de sakene hvor de får delta, i mange tilfeller ikke gis nok tid til å sette seg inn i saksdokumentene. Ifølge den uavhengige evalueringen av nemnda som ble publisert i 2003, kan dette medføre at vedtak fattet av nemnda kan være ugyldige. Vi har derfor gjentatte ganger krevd at saksdokumentene må sendes ut til nemndmedlemmene på forhånd. Under de nåværende forhold synes det ikke forsvarlig å be privatpersoner om å påta seg et så stort ansvar som det å være nemndmedlem fører med seg.