fbpx
top

Utlendingsnemnd uten mening

I VG 21.09.00 innvarsler statsråd i Kommunal- og regionaldepartementet, Sylvia Brustad, alvorlige endringer i Utlendingsnemnda. Den enkelte nemndas størrelse vil bli redusert fra 5 til 3 nemndmedlemmer, og asylsøkernes adgang til å møte i nemnda vil bli ytterligere begrenset. Med disse endringene mener NOAS at nemnda har mistet mye av sin hensikt.

I VG 21.09.00 innvarsler statsråd i Kommunal- og regionaldepartementet, Sylvia Brustad, alvorlige endringer i Utlendingsnemnda. Den enkelte nemndas størrelse vil bli redusert fra 5 til 3 nemndmedlemmer, og asylsøkernes adgang til å møte i nemnda vil bli ytterligere begrenset. Med disse endringene mener NOAS at nemnda har mistet mye av sin hensikt.

Svært uforutsigbart

NOAS finner det sterkt betenkelig at departementet, etter flere år med planlegging og drøftelser, velger å foreta slike drastiske endringer i nemnda bare tre måneder før den etter planen skal være operativ. Den nemnda vi, og flere andre organisasjoner, har gått med på å foreslå medlemmer til, var en annen nemnd enn den vi nå er i ferd med å få. Selv om departementet naturligvis har full adgang til å foreta slike endringer, finner vi at det er uredelig når de kommer på et så sent tidspunkt.

Reduksjonen av antallet nemndmedlemmer

NOAS deler ikke statsrådens vurdering av at rettssikkerheten blir like godt ivaretatt med 3 nemndmedlemmer som med 5. Vi er bekymret for at nemndlederens rolle – ikke minst siden nemndlederen er fast ansatt, og dessuten vil inneha en betydelig kompetanse – nå vil bli ytterligere aksentuert. Hensikten med å ha 5 nemndmedlemmer er å få en spredning i bakgrunn og synsvinkler, og vi føler oss derfor ikke forvisset om at forutsetningene for en diskusjon om den enkelte sak i den enkelte nemnd er like gode i den nye situasjonen.

Den byrden som legges på det enkelte nemndmedlemmet har nå også blitt betraktelig større. Det kan ikke utelukkes at de personene som har takket ja til å la seg foreslå, ville ha stilt seg annerledes til det dersom de hadde visst at de skulle være 1 av 3 og ikke 1 av 5 som skal avgjøre disse sakene.

Asylsøkernes adgang til å møte i nemnda

Det vil nå være opp til nemndlederen å avgjøre om søkeren skal møte eller ikke. Vi er direkte avvisende til at asylsøkerens adgang til å møte i nemnda ytterligere skal begrenses på denne måten. Den er allerede begrenset på det vis at ikke alle saker vil bli lagt frem for nemnda, idet saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål kan avgjøres av nemndlederen alene, eventuelt delegeres til sekretariatet. Hensikten og gevinsten med Utlendingsnemnda – som har gjort at vi nylig har kunnet gå ut og forsvare nemnda – risikerer dermed å være alvorlig svekket. Selv om det er vanskelig å forutse praksis, synes det åpenbart at det markerer en betydelig endring – og et tydelig politisk signal – at bestemmelsen om at «I asylsaker skal slik adgang som hovedregel gis» vil bli tatt bort fra lovforslaget.

Andre løsninger

NOAS’ vurdering har hele tiden vært at de enkelte nemnders arbeidsområde bør være begrenset til asylsaker og familiegjenforeningssaker, nettopp for å begrense nemndas størrelse. Vi viser også her til den danske modellen, hvor det kun er asylsaker som blir behandlet av den enkelte nemnd. Vi anser at dette ville ha vært en mer hensiktsmessig begrensning av nemndas størrelse, enn at man risikerer å redusere gevinsten i rettssikkerhet i asylsaker og familiegjenforeningssaker.