fbpx
top

UNHCRs retningslinjer for Bosnia-Hercegovina

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) har i september 2001 publisert et nytt posisjonsdokument vedrørende beskyttelsesbehov for bosniske borgere. Dette vil være et aktuelt, tydelig og autoritativt redskap for advokater og andre som bistår bosniske asylsøkere.

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) har i september 2001 publisert et nytt posisjonsdokument vedrørende beskyttelsesbehov for bosniske borgere. Dette vil være et aktuelt, tydelig og autoritativt redskap for advokater og andre som bistår bosniske asylsøkere.
Dokumentet er tilgjengelig på internett: UNHCR’s Position on Categories of Persons from Bosnia and Herzegovina in Continued Need of International Protection.

Det som spesielt peker seg ut er det svært forbeholdne synet på minoritetsretur (retur til et sted hvor man vil utgjøre en etnisk minoritet) og internt fluktalternativ.

I det tidligere posisjonsdokumentet, fra august 2000, mente UNHCR at minoritetsretur i seg selv ikke lenger skulle frarådes, men at man måtte vurdere dette fra sak til sak. I sitt oppdaterte dokument utdyper UNHCR hvilke faktorer som bør vurderes i forhold til minoritetsretur. Det fremgår at man klart fraråder å avslå en asylsøknad med mindre utlendingsmyndighetene har forsikret seg om at både personlige og sosiale/politiske forhold på hjemstedet ligger til rette for en sikker retur. Dette begrunnes bl.a. med at volden mot minoriteter som returnerer har økt. Dette har sammenheng med at flere har forsøkt retur i løpet av det siste året, samt at klimaet har blitt forverret i mange lokalsamfunn. (Spesielt gjelder dette den serbiske delen, Republika Srpska).

I relasjon til helse, fremhever UNHCR at personer med alvorlige kroniske lidelser ikke vil kunne få nødvendig behandling.

UNHCR er videre tydelige på at personer med spesielt traumatiserende opplevelser ikke skal returneres, uavhengig av den nåværende situasjonen i Bosnia, og at personer som har opplevd forfølgelse på hjemstedet ikke med rimelighet kan forventes å reintegreres i samfunnet. UNHCR nevner også flere andre grupper som fortsatt har behov for internasjonal beskyttelse, bl.a. personer med blandet etnisitet, personer som er i blandet ekteskap, kvinnelige forsørgere, kvinner som er offer for seksuelle overgrep, og andre.

Internt fluktalternativ er i seg selv ikke en tilstrekkelig begrunnelse for avslag. Som en konsekvens av den aktuelle situasjonen følger det at spesiell varsomhet må utvises ved avslag under henvisning til internt fluktalternativ (internal flight alternative). Internt fluktalternativ vil i praksis bety at man henvises til en tilværelse som internt fordrevne. Dette i sin tur medfører en betydelig risiko, fordi det som regel vil tvinge den returnerte til å bosette seg i andre internt fordrevnes bolig.