fbpx
top

UNEs praksis hindrer tilgang til EMD

NOAS mener UNEs praksis med bare å gi et svar på begjæring om utsatt iverksetting når svaret er positivt, er et praktisk hinder for å begjære midlertidig forføyning etter såkalt «rule 39».

I et brev av 21.11.2014 forklarer NOAS sitt syn på Den europeiske menneskerettsdomstolens (EMDs) regelverk og praksis når det gjelder å gi midlertidig forføyning. UNEs manglende svar når beslutningen om utsatt iverksetting er negativ legges feilaktig til grunn av EMD som at saken fortsatt er til behandling i UNE og at det derfor ikke er fare for retur.

 Å hindre tilgang til EMD gjennom forvaltningsmessig praksis er ikke i tråd med Norges forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). NOAS ber derfor UNE endre sin praksis og gi et svar uavhengig av om beslutningen er positiv eller negativ.

 Les brevet her: Svar fra NOAS vedrørende utsatt iverksetting og rule 39