fbpx
top

UNE stopper Dublin-retur av enslig syrisk mor med barn

NRK meldte forrige uke om den palestinsk-syriske alenemoren Eman, som etter Dublin-regelverket skal sendes tilbake til Italia. I dag kom beskjed om at UNE utsetter iverksettelse av retur.

Utlendingsnemnda (UNE) ga i dag Eman og de to mindreårige barna utsatt iverksettelse av returvedtaket fra Utlendingsdirektoratet (UDI). UNE fryser returvedtaket mens de vurderer NOASbegjæring om at Eman må få saken sin behandlet i Norge, hvor hun har søsken.

NOAS mener dette er en rimelig avgjørelse fra UNE.

Danmark returnerer ikke familier med små barn
NOAS har fått informasjon fra Dansk Flyktninghjelp om at de har sendt 7 hastesaker, såkalte «rule 39»-saker til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i løpet av våren. Alle sakene har involvert enslige kvinner, eller foreldre, med mindreårige barn, som etter Dublin-regelverket skulle returneres til Italia. EMD har gitt utsatt iverksettelse i alle sakene.

Som følge av dette tok det danske utenriksdepartementet kontakt med EMD. I et svarbrev datert 20. mars i år, svarer domstolen at avhengig av den enkelte sak, vil det sannsynligvis bli gitt utsatt iverksettelse i alle saker som likner en retursak som skal behandles i Den europeiske menneskerettighetsdomstolens Storkammer (Tarakhel v Switzerland (29217/12)).

Den danske justisdepartementet fulgte opp med følgende uttalelse:

På baggrund af Domstolens regel 39-anmodninger til Danmark i de syv klagesager samt Domstolens brev af 20. marts 2014 finder Justitsministeriet, at der herudover – indtil der afsiges dom i sagen Tarakhel mod Schweiz – ikke bør ske tvangsmæssig udsendelse efter Dublin-reglerne fra Danmark til Italien af familier med mindreårige børn, hvor der foreligger oplysninger om alvorlige fysiske eller psykiske lidelser blandt familiemedlemmerne, eller hvor et eller flere af børnene er under 5 år.

NOAS forventer at norske myndigheter følger opp med en liknende praksis. Hvis dette ikke gjøres, vil en strøm av henvendelser til EMD føre til en rekke avgjørelser mot Norge.

Les mer om Emans sak her.

Les mer om Storkammer-saken Tarakhel mot Sveits her. 

Les mer om Rule 39 her (PDF).

Les svar fra Danmarks justisminsiter på spørsmål om rule 39 og praksis (PDF)