fbpx
top

UNE behandler de utsendte barna for strengt

Utlendingsnemnda (UNE) behandler sakene til de utsendte lengeværende barnefamiliene strengere enn regelverket gir grunnlag for. NOAS har mottatt fire avgjørelser i saker til familier vi representerer, og ser at UNE ikke foretar en skjønnsmessig vurdering av barnas tilknytning slik regelverket tilsier.

NOAS frykter en vilkårlig forskjellsbehandling av sakene, avhengig av i hvilken grad eksternt oppnevnte nemndmedlemmer er trygge nok i sine vurderinger til å utfordre UNE-nemndledernes strenge tolkningspraksis. NOAS har sendt brev til UNE og alle partiene på Stortinget der vi uttrykker vår bekymring.

UNE med egne, absolutte krav
NOAS er fullmektig for mer enn 20 av de 30 utsendte barnefamiliene som skal få saken sin behandlet på nytt, og har hittil mottatt UNEs avgjørelser i fire av sakene. Vi ser at UNE oppstiller en terskel på fire og et halvt år for at det skal gis oppholdstillatelse på grunnlag av tilknytning til Norge. NOAS mener UNE gjennom en slik praksis ikke foretar den individuelle, skjønnsmessige vurderingen av barnas tilknytning som regelverket legger opp til.

I følge utlendingsforskriften skal lengden på oppholdet i Norge og barnets alder være ett grunnleggende hensyn når tilknytningen vurderes, og ikke det eneste hensynet. Det tilhørende rundskrivet sier at det ikke er fastsatt en bestemt grense for hvor mange års opphold et barn må ha for å kunne få oppholdstillatelse på grunnlag av tilknytning til Norge. I rundskrivet står det videre at det skal foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak.

Individuell, skjønnsmessig vurdering
Forskriften og rundskrivet gir anvisning på en fleksibel og individuell vurdering av barnas tilknytning. UNE fremstiller imidlertid fire og et halvt års oppholdstid som et absolutt krav for at tilknytningen skal anses som sterk nok til å danne grunnlag for oppholdstillatelse. NOAS mener at regelverket ikke gir grunnlag for å fastsette en minimumsgrense for oppholdstid slik UNE gjør. Vi mener at regelverket tilsier at det skal gjøres en individuell, skjønnsmessig vurdering av barnets kvalitative tilknytning i alle saker. Lengden på opphold i Norge er selvsagt en viktig del av denne vurderingen. Samtidig bør en individuell og skjønnsmessig vurdering av tilknytning kunne innebære at barn med oppholdstid i underkant av fire og et halvt år kan få opphold på grunnlag av tilknytning, gitt at den faktiske tilknytningen er sterk.

Vi frykter en vilkårlig forskjellsbehandling av de utsendte barna. Sakene avgjøres av en nemndleder og to nemndmedlemmer. Det er ikke samme nemnd som behandler alle sakene. Vi mener det er uheldig at nemndmedlemmers vurdering av regelverket og vilje til å utfordre UNE-nemndlederes oppfatning kan være avgjørende for utfallet av sakene. Sakene har så langt blitt behandlet i nemndmøte uten fullmektig tilstede. NOAS har derfor ikke hatt mulighet til å presentere vår oppfatning av regelverket i direkte møte med nemndmedlemmene.

Les hele brevet fra NOAS til UNE her.
Les mer om de utsendte, lengeværende barnefamiliene i Dagbladet.