fbpx
top

Uakseptabel behandling av torturoffer

I et åpent brev til Utlendingsnemnda kritiserer NOAS og sju andre organisasjoner håndteringen av saken til den syriske asylsøkeren Abdulkarim Hossein, som ble returnert til hjemlandet fra Norge i fjor høst, og som deretter har framlagt dokumentasjon på å ha blitt torturert av syriske myndigheter.

I Vårt Land 28. februar 2010 svarer Utlendingsnemnda (UNE) på kritikk av returvedtak til tortur. UNE besvarer etterlysning av ansvar og oppfølging i saken, med ubegrunnede anklager om at den torturerte asylsøkeren mangler troverdighet. UNEs svar viser en skremmende holdning til de menneskeskjebner nemnda er satt til å forvalte.

I april i fjor gjorde nemndleder alene et vedtak om å tvangsreturnere den syriske kurderen Abdulkarim Hossein til Damaskus. Vedtaket ble effektuert i august. Hossein ble arrestert umiddelbart etter ankomst og deretter fengslet og torturert.  Amnesty International igangsatte en kampanje for Hossein overfor både syriske og norske myndigheter. Kampanjen ble først avsluttet 2. september 2010, etter at Hossein var blitt løslatt.

Hossein fikk hjelp av familie og venner til å komme seg ut av fengselet og i sikkerhet i Tyrkia. Før han forlot Syria, ble Hossein undersøkt av en lege. Denne legerapporten har UNE fått tilgang til. Legen ble anonymisert av hensyn til egen sikkerhet i Syria. Etter ankomst til Tyrkia, sørget Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) for en ny medisinsk undersøkelse av Abulkarim Hossein. Den navngitte tyrkiske legen signerte i oktober 2010 en rapport som konkluderte med at de medisinske funn stemmer overens med den forklaring om tortur som Hossein har gitt.  På bakgrunn av funnene valgte HRFT å igangsette en 30 dagers gratis behandling av ham på deres senter for behandling av torturofre i Izmir.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Ankara har gitt Hossein flyktningstatus. I desember 2010 tok Noas og Antirasistisk Senter, sammen med en rekke andre organisasjoner, opp Abdulkarim Hosseins situasjon med norske myndigheter. I brev til Justisdepartementet, Utlendingsdirektoratet (UDI) og UNE har vi bedt om at Hossein må hentes til Norge på den norske flyktningkvoten siden han ble torturert etter avslag på sin asylsøknad i Norge . Vi ba videre om at behandlingen av Hosseins sak må få konsekvenser både for ham og for norsk praksis, og at det bør etableres rutiner for oppfølging av mennesker som blir returnert til tortur. Ingenting av dette har blitt fulgt opp av norske myndigheter. Hosseins situasjon i Tyrkia er senest omtalt i mars-utgaven av = Oslo.

Når Noas påpeker at UNE har gjort en feil beslutning, med dramatiske konsekvenser for et menneske, og ber nemnda ta ansvar, får vi et avvisende og ansvarsfraskrivende  svar fra UNEs informasjonssjef Bjørn Lyster. I Vårt Land velger han å angripe Hosseins troverdighet, ved å komme med udokumenterte påstander om at Hossein tidligere har gitt uriktige opplysninger. Deretter trekker han legeerklæringene i tvil, ved utelukkende å vise til den anonymiserte syriske legen, og se bort fra den signerte tyrkiske legerapporten. Lyster fortsetter med å bagatellisere informasjonen fra organisasjonen Human Rights Foundation of Turkey. En svært etterrettelig organisasjon, som har dokumentert tortur og arbeidet med torturoverlevere i 20 år i Tyrkia. Organisasjonen har et tett samarbeid med Den norske legeforeningen og andre tilsvarende foreninger i andre europeiske land. Human Rights Foundation of Turkey driver fem sentre for behandling av torturofre i Tyrkia og har mottatt betydelig støtte fra norske myndigheter. Lyster avslutter sitt svar med å benekte riktigheten i at Amnesty faktisk aksjonerte for Abdulkarim Hossein i august i fjor.

Til sammen gir dette et skremmende bilde av UNEs manglende ydmykhet overfor den makt nemnda har til å avgjøre menneskers skjebne. Minst like bekymringsfullt er det, dersom Lysters svar er et uttrykk for UNEs bruk av fakta i sin saksbehandling.

Organisasjonene ber UNEs direktør klargjøre om dette er den standard for behandling av et torturoffer  og en kommunikasjonsform UNE ønsker å stå for.

På vegne av Norsk Folkehjelp, Helsingforskomiteen, Amnesty International, Selvhjelp for innvandrere, Antirasistisk senter, Foreningen for syriske kurdere, SOS Rasisme og Noas


Ann-Magrit Austenå

Generalsekretær

Noas