fbpx
top

Trenger rutiner når mindreårige forsvinner fra mottak.

NOAS etterlyser skriftlige rutiner for situasjoner hvor mindreårige forsvinner fra mottak. Forøvrig støtter NOAS Utlendingsdirektoratets (UDI) krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak. Den fullstendige høringsuttalelsen kan du lese her.

 

 
Innledning

NOAS stiller seg positiv til rundskrivet. I det følgende vil vi kommentere enkelte av forslagene punktvis slik de er presentert i høringsbrevet. De forslagene som ikke er nevnt har NOAS ingen kommentarer til.

 

1.1        Definisjon av enslige mindreårige

I følge definisjonen i 1.1 gjelder kravene i rundskrivet blant annet for personer opptil 18 år som kommer sammen med voksen følgeperson uten dokumentert foreldreansvar, jf. 1.1.b. Vi er usikre på hva UDI legger i ”dokumentert”. Det kan være situasjoner hvor foreldreansvaret åpenbart kommer fram, men hvor dette ikke er dokumentert.

 

2.1       Organisatoriske og administrative krav

Det stilles krav til at den som leder det faglige omsorgs- og miljøarbeidet skal ha barnefaglig utdanning på høgskolenivå, jf. 2.1.a. Vi kan ikke se at det stilles noen krav til særkontakter utover at de er kjent med hovedtrekkene i Barnekonvensjonen og gjeldende rutiner og retningslinjer som gjelder målgruppen, jf. 2.1.d. Tatt i betraktningen de kravene som stilles til omsorgsarbeidet for særkontakter i 2.2 vil det være naturlig at det under 2.1. også stilles noen krav til opplæring av særkontakter. Dette kan for eksempel være i regi av personen som leder det faglige omsorgs- og miljøarbeidet på mottaket.

 

Under punkt 2.1.d foreslår vi at Vergemålsloven trekkes inn. Selv om personalet på mottaket ikke har ansvar som faller inn under Vergemålsloven, er de i kontakt med verger og det kan i så henseende være nyttig også å ha kjennskap til deler av den loven. Det vil i tillegg gi grunnlag for at mottaksansatte kan være oppmerksomme på om vergene utøver den rollen de er satt til å ha.

 

Under punkt 2.1.e mener NOAS at det er nødvendig å inkludere at mottaket skal ha skriftlige rutiner for situasjoner hvor en enslig mindreårig blir borte fra mottaket. Vi har kjennskap til at politiet i enkelte situasjoner kommer i kontakt med enslige mindreårige utenfor mottak og at de ikke alltid vet hvor de skal henvende seg. Det å sikre rutiner for at også politiet lett skal kunne kontakte de ansvarlige er viktig slik at en situasjon hvor en enslig mindreårig blir nødt til å overnatte på politistasjonen unngås.

 

Under punkt 2.1.i foreslår vi at det inn under tilrettelegging for kontakt med verge/hjelpeverge inkluderes tolk. Det å være behjelpelig med at den enslige mindreårige og vergen kan kommunisere er viktig.

 

I tillegg til å be om kommentarer på innholdet i rundskrivet, ber UDI i høringsbrevet om tilbakemeldinger på lesbarhet, samt om vi har andre kommentarer. Språket er etter vår oppfatning klart og organisering av kravene logisk. Som en tilleggskommentar foreslår vi at UDI vurderer å legge til et punkt 2.6 som gjelder forsvinninger. Vi er kjent med at det foregår enkelte forsvinninger av enslige mindreårige fra mottak og ser at det kan være behov for å ha større fokus på det utover det vi har foreslått under punkt 2.1.e.

 

Vi takker UDI for anledningen til å delta i høringen. Vi kan gjerne kontaktes om det skulle være spørsmål eller behov for utdypende kommentarer.

 

Med vennlig hilsen

for Norsk Organisasjon for Asylsøkere

 

 

Ann-Magrit Austenå                                                                            Camilla Risan

generalsekretær                                                                                 rådgiver