fbpx
top

To millioner til rettshjelp i asylsaker!

NOAS er svært fornøyd med at KrF og Venstre har fått gjennomslag for at det gis midler til rettshjelp i asylsaker. I budsjettavtalen som ble undertegnet i dag er det bestemt at støtten økes fra null til to millioner. NOAS er i dag eneste aktør som gir gratis rettshjelp i asylsaker, og har fått bekreftet at midlene er tiltenkt NOAS’ arbeid overfor asylsøkere som har behov for informasjon og juridisk bistand.

NOAS’ rettshjelpsarbeid kommer mange asylsøkere til gode. Hvert år får mange titalls personer oppholdstillatelse etter at NOAS har skrevet i saken. Dette er mennesker som har fått avslag på asylsøknaden, men hvor det etter en nærmere gjennomgang viser seg at det likevel er grunnlag for tillatelse. Mange av dem er personer som risikerer forfølgelse ved retur, og som har krav på beskyttelse. Rettshjelpen er altså en viktig rettssikkerhetsgaranti, og kan bidra til å hindre at mennesker sendes ut av landet til alvorlige menneskerettighetsbrudd.

I fjor gjennomgikk NOAS om lag 1350 asylsaker, og skrev omgjøringsbegjæringer eller tillegg til klage i omtrent 200 saker. I 40 prosent av sakene vi involverte oss i, og hvor vi har mottatt svar, har vi oppnådd positivt resultat. Det viser både at rettshjelpen er av høy kvalitet, og ikke minst at rettshjelpsbehovet blant asylsøkere med avslag er veldig stort. Med budsjettøkningen vil vi kunne involvere oss i flere saker og bistå flere mennesker i å nå fram med sin søknad om beskyttelse.

Rettshjelp og veiledning til asylsøkere er NOAS’ viktigste arbeidsoppgave, men vi har i veldig liten grad fått offentlig støtte til rettshjelpsarbeidet. Regjeringen foreslo i sitt budsjettforslag for 2015 å kutte all støtte til rettshjelp i asylsaker. Heller ikke i 2014 ble det gitt noen midler til rettshjelp til asylsøkere. Tidligere år har NOAS som regel mottatt 200-300 000 kroner til rettshjelp.

Nytt av året er at de særskilte rettshjelpstiltakene får direkte tilskudd over statsbudsjettet, i stedet for å måtte søke Justisdepartementet fra en pott i etterkant. Dette er en god ordning som sikrer større forutsigbarhet. NOAS var bekymret fordi vi var tatt ut av lista over organisasjoner som mottar rettshjelpsmidler. Derfor er det ekstra gledelig at NOAS i år er tatt inn i varmen igjen, og tildeles en større sum en tidligere. Rettshjelpsmidlene vil være et viktig bidrag for å styrke asylsøkeres rettssikkerhet i årene framover.

NOAS har satt i gang en rettshjelpsdugnad for lengeværende barn, hvor det samles inn private midler for å kunne tilby barnefamilier med lang oppholdstid informasjon og juridisk bistand. Målsettingen er at det skal samles inn en million kroner. De to millionene som nå er bevilget over statsbudsjettet, gjelder rettshjelp i asylsaker generelt. Midlene er ikke øremerket lengeværende barn som har behov for rettshjelp i forbindelse med at det om kort tid innføres en ny forskriftsbestemmelse. Det er derfor fortsatt behov for midler til rettshjelp til familiene med lengeværende barn, og innsamlingen til en million fortsetter, så vi er sikret at alle barnefamiliene får hjelp.