fbpx
top

Timan-saken viser behovet for tilsyn med tvangsreturer

Utsendingen av Timan Fatah Agid viser hvorfor Norge snarest må få på plass tilsyn med tvangsreturer. Medier melder om en rekke forhold ved utsendelsen som kan kritiseres, uten at andre enn politiet kan bekrefte hvordan utsendelsen har foregått. Slik skal det ikke være. Siden EUs returdirektiv ble gjort til norsk lov i 2010, har Norge vært pålagt å ha et uavhengig tilsyn av tvangsreturer.

NOAS har i en rapport fra 2013 påpekt at Norges tilsynssystem ikke oppfyller tilsynsforpliktelsen etter direktivet. Den faktiske monitoreringen i Norge i dag er svært begrenset, og det foregår ikke noe uavhengig tilsyn av tvangsutsendelser med fly. I praksis er det bare forholdene på utlendingsinternatet Trandum som er gjenstand for tilsyn, og hoveddelen av dette tilsynet utføres av et organ som ikke oppfyller kravene til uavhengighet.

Justisdepartementet og Politidirektoratet har det siste året jobbet med å utarbeide retningslinjer for et uavhengig tilsyn. I fjor høst ble NOAS informert om at retningslinjer for tilsynet ville bli sendt på høring i løpet av høsten. Det skjedde imidlertid ingen ting, og det er nå uklare signaler fra departementet om hva som skjer i saken.

NOAS mener et uavhengig tilsynssystem må på plass umiddelbart. Enorme ressurser brukes nå på å gjennomføre returer, og asylsøkere som returneres har krav på en rettssikker prosess. Ved å overse forpliktelser etter EU-direktivet, mister dessuten Norge legitimitet til å kritisere andre land for manglende oppfyllelse av internasjonale forpliktelser.

Norge er allerede flere år på etterskudd med å etablere en tilsynsordning som tilfredsstiller direktivets krav. Det er på høy tid at Norge retter seg etter EU-direktivets krav om tilsyn, slik at asylsøkere sikres en rettssikker tvangsretur.

NOAS’ rapport kan leses her:
https://www.noas.no/monitorering-av-tvangsretur-av-asylsokere/

Avdelingsdirektør i Politiets Utlendingsenhet, Svein Arne Hansen, kommenterer utsendelsen av Timan slik:

«Jeg forstår at for mange så er ønsket om å få bli i Norge stort, men dette var en uttransport hvor alle rutiner ble fulgt og som ble løst på en god måte.

PU er opptatt av at en uttransport skal gjennomføres på en human og verdig måte, og vi har klare rutiner og instrukser som skal følges. Vi gjør alltid en sikkerhetsvurdering ved alle returer, og kan ved behov bruke ekstra ledsagerutstyr for å beskytte personen selv og øvrige passasjerer. Alle tvangsmidler som PU benytter er særskilt godkjent av Politidirektoratet. Ledsagerutstyret PU bruker er mer behagelig og diskret for personen enn vanlige håndjern.

I hvert tilfelle hvor ledsagerutstyr blir brukt av våre ansatte, skal den ansatte ta en vurdering blant annet med tanke på situasjonens alvor og alternative tvangsmidler. Det er kun i tilfeller hvor det er klart nødvendig at vi har muligheten til å bruke slikt utstyr, og bruken av det vurderes fortløpende. Vi kan bekrefte at ledsagerutstyr ble brukt på deler av denne reisen for å beskytte personen selv og de øvrige passasjerene, men ledsagerutstyr ble ikke benyttet etter første mellomlanding og frem til endelig overlevering til Irak.

I dette tilfellet er det ingenting som tilsier at mine ansatte ikke har gjort en riktig vurdering.

Rutinemessig fikk personen også tilbud om et fast beløp til å komme seg helt hjem, men det takket han nei til.»