fbpx
top

Tilslørende begrepsbruk om fengsling av barn

Hittil i år har 123 mindreårige blitt internert på Trandum. Barn som interneres er fratatt sin frihet, eller på godt norsk; fengslet.

Det eksiterer i dag ingen nedre grense for fengsling av barn etter utlendingsloven. Etter straffeprosessloven kan barn bare fengsles når det er «tvingende nødvendig». Dagbladet melder i dag at 123 mindreårige er blitt internert på Trandum hittil i år. Les Dagbladets artikkel her.

Regjeringen har som klar målsetting å øke antallet tvangsreturer. Barnefamilier er blant de prioriterte gruppene for retur. Dette innebærer økt bruk av internering, eller fengsling, av barn på Trandum utlendingsinternat i forbindelse med uttransportering under tvang. Når barn i Norge oftere utsettes for frihetsberøvelse, bør vurderingen av barnets beste og om fengsling er et nødvendig inngrep undersøkes nærmere.

NOAS har i tidligere debattinnlegg og kronikk tatt opp manglende rettslig regulering av barn som fengsles sammen med familien. Les innlegget her.

Vi vet i dag lite om domstolenes vurdering av de menneskerettslige prinsippene om proporsjonalitet, nødvendighet og rimelighet i forbindelse med fengsling eller internering. Les mer her.

Prinsippene følger blant annet fra den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) og er bindende for Norge. I alle saker hvor utlendinger skal fengsles må disse prinsippene vurderes, og mindre inngripende tvangsmidler må brukes dersom disse er tilstrekkelige for å oppnå formålet.

Er Trandum et fengsel?
Er Trandum et fengsel og er de innsatte på Trandum fengslet? Politiets utlendingsenhet (PU) foretrekker å bruke begrepet «internering» om frihetsberøvelsen som blir gjort på Trandum. NOAS deler imidlertid advokat Berit Reiss-Andersens syn om at Trandum er et fengsel, og at å kalle det noe annet er tilslørende:

– Hva annet skal man kalle et sted hvor man sperrer folk inne etter rettens kjennelse? Det sier seg selv at det er et fengsel, men det politiet har rett i er at det ikke er et fengsel under kriminalomsorgen, for straffedømte, sier hun til Dagbladet.

Settes man på Trandum så er man frihetsberøvet. Fra et menneskerettslig synspunkt er det frihetsberøvelsen som er sentral, ikke hva man kaller den. For de innsatte på Trandum gjelder stort sett samme rettigheter etter bl.a. EMK artikkel 5 og SP artikkel 9 som i et fengsel. Det er noen unntak, siden innsettelsen ikke er en straffereaksjon for brudd på straffeloven. Det er imidlertid slik at utlendinger også plasseres i alminnelige fengsler med hjemmel i utlendingsloven.

Loven sier fengsling
Utlendingsloven, som gir grunnlaget for å frihetsberøve noen på Trandum, bruker i paragraf 106 følgende formulering: «En utlending kan pågripes og fengsles når […].» Det heter videre at «Det skal ikke besluttes pågripelse eller fengsling dersom det vil være tilstrekkelig med meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted.» Tredje ledd i bestemmelsen instruerer om at dersom «politiet [vil] beholde den pågrepne, må vedkommende snarest mulig, og så vidt mulig dagen etter pågripelsen, fremstilles for tingretten med begjæring om fengsling.» Selv om frihetsberøvelse etter utlendingsloven ikke er en straffereaksjon, har man valgt å bruke noen av straffeprosesslovens regler. I fjerde ledd av paragraf 106 i utlendingslovens bestemmelser om frihetsberøvelse, heter det at flere av straffeprosesslovens paragrafer «gjelder så langt de passer.»

Ut i fra dette er det altså klart at Stortinget har ansett frihetsberøvelse etter utlendingsloven som fengsling. Hva er så bakgrunnen for politiets insistering på at frihetsberøvelsen på Trandum er noe annet enn fengsling, og at Trandum er noe annet enn et fengsel? Vanligvis vises det til at Trandum administreres av politiet selv og ikke kriminalomsorgen. Men definisjonen av et fengsel er vel ikke at det administreres av kriminalomsorgen?

Internat og fengsel
Wikipedia bruker følgende definisjon av «fengsel»:

Fengsel er en betegnelse for så vel en form for straff som for det stedet, bygningen eller institusjonen, som er innrettet med soning eller annen berøvelse av personers frihet som hovedformål. Den grunnleggende fysiske avgrensingen av bevegelsesfriheten kan forekomme i kombinasjon med frarøvelsen av en rekke ulike friheter og rettigheter som sosial kontakt og tilgang på informasjon.

Det er vel ikke diskutabelt at Trandum er en bygning og en institusjon som er innrettet med annen berøvelse [forvaltningsmessig reaksjon for brudd på utlendingsloven] av personers frihet som hovedformål?

Utlendingsloven omtaler for øvrig Trandum i en egen bestemmelse, paragraf 107, med overskriften «Utlendingsinternat». Siden Trandum er et internat kan man kanskje argumentere for at frihetsberøvelsen er internering, men det utgjør i praksis ingen forskjell. Men også denne bestemmelsen omtaler i første ledd frihetsberøvelsen som fengsling: «En utlending som pågripes og fengsles i medhold av paragraf 106 første ledd, skal som hovedregel anbringes i utlendingsinternat.»

Bruk av makt
Politiet har også fullmakt til å bruke maktmidler på internatet. Blant annet kan de når det er strengt nødvendig for å opprettholde ro, orden eller sikkerhet undersøke utlendingens person, kontrollere og begrense utlendingens besøk, telefonsamtaler og postsendinger, kontrollere og begrense utlendingens fysiske aktivitet, opphold i friluft, og plassere utlendingen i særlig sikret avdeling eller sikkerhetscelle.

Med hjemmel i utlendingsloven paragraf 107 er det også gitt en egen forskrift for politiets utlendingsinternat. Denne forskriftens paragraf 2 angir definisjoner og bestemmer at en utlending etter forskriften skal være «pågrepet og fengslet etter utlendingsloven paragraf 106 første ledd, og plassert på utlendingsinternatet i medhold av utlendingsloven paragraf 107.»

Internering i alminnelig fengsel
For å gjøre sammenblandingen mellom fengsling og internering komplett er det i utlendingsforskriften åpnet for å gjøre unntak fra hovedregelen om at utlendinger som frihetsberøves skal plasseres på Trandum utlendingsinternat. Verken Kriminalomsorgen eller PU har oversikt over hvor mange utlendinger som plasseres i alminnelige fengsler når de frihetsberøves etter utlendingsloven i stedet for på Trandum. Men når dette gjøres, stiller utlendingsforskriften opp en hovedregel om adskillelse fra de straffedømte. Utlendinger «som ikke plasseres i utlendingsinternat, skal som hovedregel holdes adskilt fra andre innsatte.»

Trandum er altså en institusjon som administreres av politiet. Det er uniformerte vakter med fullmakt til å bruke maktmidler, mange med bakgrunn fra kriminalomsorgen. Området er omringet av høye gjerder med piggtråd. De innsatte kan ikke forlate stedet. De er frihetsberøvet med de rettigheter det fører med seg. Straffeprosessloven gjelder så langt den passer, og det kreves rettens kjennelse for at de skal være der over lengre tid. Noen utlendinger plasseres også i alminnelige fengsler for overtredelse av utlendingsloven.

Skal vi ikke bare kalle en spade for en spade? Trandum er et fengsel og de som plasseres der, inkludert barn, er fengslet, selv om de ikke soner en straff.