- Norsk organisasjon for asylsøkere
top

መን እዩ ኖኣስ ?
ናይ ኖርወይ ማሕበር ንዑቕባ ሓተቲ (NOAS) ካብ መንግስታዊ ጸግዕነት ናጻ ዝኾነ ማሕበር ኮይኑ ፤ ናይ ዑቕባ ሓተቲ መሰል ኣብ ኖርወይ ንኽሕሎ ዝጣበቕ ማሕበር እዩ፡ ፡ እቲ ቀንዲ መደባት ስራሓትና ድማ ሓበሬታን ናይ ሕጊ ድጋፍን ከም ኡውን ኣብ ልዕሊ እቶም ወሰንቲ ሰበስልጣናት ኣካላት ጽልዋ ብምሕዳር ይኸውን፡ ፡ እቲ ቀንዲ ዕላማና ከኣ እቲ ናይ ዑቕባ ጉዳይ ዝምልከት ብሰብስልጣናት ዝዋሃብ ዉሳነታትን ኣተገባብርኡን ኣብ ሰብኣውነትን ፍትሕን ዝተመርኮሰ ከምኡውን ዓለምለኻዊ ሕግታት ዝተኸተለ ንክኸውን ምቕላስ እዩ፡ ፤

ሓበሬታ ንሓደስቲ ዑቕባ ሓተቲ
ኖኣስ ንሓደስቲ ዑቕባ ሓተቲ ሓብሬታን መምርሕን ብምሃብ ይንቀሳቐስ. እቲ ሓብሬታ ድማ ናይ ዑቕባ መስርሕ ኣብ ኖርወይ ከመይ ከምዝመስልን ከም ኡውን እቲ ናይ ዑቕባ ዘውህብ መምዘንታት ወይ ቀንዲ ነጥብታት እንታይ ከምዝኾነን ዘተኮረ ኮይኑ ከም ኡውን ብዛዕባ መሰላትን ግቡኣትን ናይ ዑቕባ ሓተቲ ዘጠቓለለ ይኸውን፡ ፡ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣርእስትታት ብዝምልከት ብግቡእ ብመጽሀት ተዳልዩ ኣሎ፤ እሱ ኡውን -ሓበሬታ ንዑቕባ ሓተቲ ኣብ ኖርወይ ኣብ ዝብል ብ (PDF) እተዳለወ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ፡ ፡

ናይ ሕጊ ድጋፍ ንዑቕባ ሓተቲ
ኖኣስ ብዛዕባ ዑቕባ ሓተቲ ጉዳይ ብዝምልከት ካብ ናይ ሚግረሽን ሰበስልጣናት ኖርወይ (UDI) ወይ ከኣ ካብ ናይ ይግባይ ኮሚቴ ዝተዋህበ ናይ ኣሉታዊ ውሳኔ ወይ ከኣ መንጸግቲ ውሳኔ ዶኮመንትታ ይምልከት፡ ፡ ነዚ ናይ ውሳኔ ወረቓቕትታት ኣጸብቑ ድሕሪ ምንባብ እንተደኣ እቲ ውሳኔ ካብ ኣሉታዊ ናብ ኣወንታዊ ናይ ምቕያር ትኽእሎታት ኣሎ ኢሉ ኣሚንሉ ኖኣስ ኣብ ክንዲ እቲ ዑቕባ ሓታቲ ኮይኑ ልክዕ ከምእቲ ጠብአቓታት ዝገብርዎ ናብ እቶም ወሰንቲ ኣካላት ሰበስልጣን ኖርወይ ደብዳቤ ይጽሕፍ፡ ፡ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሕጊ ድጋፍ ድማ ካብ ኖኣስ ብናጻ እዩ ዝወሃብ፡ ፡

ኖኣስ ኣብ ናይ ጉዳይ ዑቕባኻ ዝተመርኮሰ ድጋፍ ጥራይ እዩ ዝህብ፡ ፡ እንተድኣ ጉዳይካ ምስ ናይ ስድራቤት ምትእኽኻብ ፤ ብዛዕባ ካብ ኖርወይ ምጥራዝ ፤ ወይ ካኣ ብዛዕባ ቪዛ ምሕታት ወይ ከኣ ምስ ዜግነት ምርግጋጽ እተዛመደ እንተኾይኑ ግን ምስ Juss-Buss እተባህሉ ተርኺብካ ካብኦም ናጻ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፡ ፡

ኣብ ጉዳይ ዑቕባኻ ብዝምልከት ካብ ኖኣስ ሓገዝ ትደሊ ዶ?
እንተድኣ ትደሊ ኮንካ ፤ እቲ ምስ ጉዳይ ዑቕባኻ ዝተኣሳሰር ዘድሊ ሰነዳት ናብ ኖኣስ ላኣኮ፡ ፡
እንተድኣ ኖኣስ ጉዳይ ዑቕባኻ ክርእየልካ ደሊኻ ቕዳሕ ናይ እቲ ውሳኔታት ናይ UDI/UNE, ከምኡውን እቲ ብጠበቓ ዝተጻሕፈ ናይ ይግባኝ ሰንዳት ቕዳሕ ናብ ኖኣስ ክትሰዶ ኣለካ፡ ፡ ገለ ገለ ኣገደስቲ እትብሎም ሰነዳት ምሳኻ እንተዝይብልካ ቕዳሕ ክሰደልካ ንጠበቓኻ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ፤ እንተድኣ ዘይክኢልካ ድማ ብመገዲ ኖኣስ ንኽስደደልካ ንኖኣስ ክትውከስ ትኽእል ኢኻ፡ ፡ ካብ እዚ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ፍልይ ዝበለ ኣገዳሲ ሰነዳት እንተሃልዩካ ድማ ናብ ኖኣስ ክትሰዶ ትኽእል ኢኻ፡ ፡

ከምኡውን እቲ ናይ ውክልና ስልጣን ዝምልከት ፎርም መሊእካ ክትሰድልና ከለኻ ብኸመይ ክንረኽበካ ከምንኽእል ኣድራሻኻ ነጺርካ ላኣኸልና፡ ፡ እዚ ናይ ውክልና ስልጣን ፎርም መሊእካ ክትሰድድ ክለኻ እቲ ብዛዕብ ጉዳይ ዑቕባኻ ዝምልክት ኣገዳሲ ሰነዳት እውን ምስኡ ኣተሓሕዝካ ክትሰዶ ኣለካ፡ ፡ እቲ ናይ ውክልና ስልጣን ዝምልከት ፎርም ኣብ ታሕቲ ስዕቡ ዝርከብ ጽሑፍ ክኸውን ከሎ ንዕኡ ቀዲሕካ ማለት ፕሪንት ገይርካ ከምኡውን ነቲ ፎርም መሊእካ ትሰዶ፡፡

እቲ ናይ ስልጣን ውክልና ፎርም ኣብ ታሕቲ ብኸምዚ ተጻሒፉ ይርከብ፡

Fullmaktskjema- norsk(PDF)

Power of Attorney (PDF)

እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሰነዳት ብእዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ብፓስጣ ወይ ከኣ ብፋክስ ክትሰዶ ትኽእል፡

  • ብፖስጣ ፡ NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo
  • ብፋክስ ቁ. ፡ 22 36 56 61

ብዛዕባ ጉዳይካ ብዝምልከት ኖኣስ እንታይ እዩ ዝገብር ?
ኖኣስ ንዝቐረብሉ ጉዳያት ኩሉ ይምልከትን ይግምግምን፡ ፡ ከምኡ ዝገብረሉ ምኽንያት ድማ ካብ እቲ ኩሉ ዝቐርብ ጉዳያት ብትኽክል ሓገዝ ዘድልዩ መምዩ ንምፍላጥ እዩ፡ ፡ ኖኣስ ብርግጽ ኣዝዮም ብዙሓት ጉዳያት ይቐርበሉ፤ ኮይኑ ግን ካብዞም ኩሎም ጉዳይት ኣብቶም ከድማዓሎም ዝኽእል ጉዳያት ቐዳምነት ብምሃብ ይሰርሓሎም ፡ ፡ ብኸምዚ ምኽንያት ድማ እቶም ከድማዓሎም ዘይክእል ጉዳይት ከይሰራሓሎም ይተርፍ፡ ፡

ኖኣስ ሓደ ዝቐረበሉ ጉዳይ ክግምግም ከሎ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ከም መምዘኒ ነጥብታት ይጥቀም፡ ፡

  • ክሳብ ክንድምንታይ እቲ ዝድለ ሓገዝ ካብ ጠበቓኻ ከምዝረኸብካ፡ ፡ እንተድኣ እቲ ጠበቓኻ ዘድሊ ሓገዝ ገይርልካ ኣሎ ኢሉ ኣሚኑ ፤ ኖኣስ ዝገብረልክ ሓገዛት ኣይክህልውን እዩ፡ ፡
  • እንተድኣ ነቲ ዝተዋህበካ ናይ ኣሉታዊ ውሳኔ ብእቶም ወሰንቲ ሰብስልጣን ኣካላት ናይ ምቕያር ተኽእሎ ኣሎ ኢሉ ኣሚኑሉ ኖኣስ ዘድሊ ሓገዛት ክገብረልካ ይኽእል እዩ፡ ፡ ኮይኑ ግን ካብ ይግባይ ኮሚቴ (UNE) ዝዋሃብ ናይ ምንጻግ ውሳኔ ናይ መጨረሻ ዉሳኔ ስለዝኾነ ንምቕያሩ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ፡ ፡ ምኽንያቱ እቶም ወሰንቲ ሰበስልጣን ኣካላት ኣብ እቲ ውሳኔኦም ፈጺሙ ናይ ዑቕባ መሰል ኣይግብኦን እዩ ከምኡውን ኣብ ኖርወይ ናይ ምንባር መሰል የብሉን ኢሎም ስለ ዝውስኑ እዩ፡ ፡
  • እቲ ካልእ ናይ ኖኣስ መምዘኒ ንጥቢ ድማ ፤ እንተድኣ ባዛዕባ ጉዳይካ ብዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ሃልዩ እሞ ከምኡውን እቶም ወሰንቲ ሰበስልጣን ኣካላት ነዚ ሓድሽ ሓበሬታ እዚ ኣብ ጉዳይካ ክውስኑ እንከለው ዘይርኣይዎ እንተነይሮም እሞ ሕጂ እዚ ተቕርቦ ዘለኻ ሓድሽ ሓበሬታ ኣብ ጉዳይካ ለውጢ እንተድኣዘምጽእ ኮይኑ፤

ኖኣስ ንጉዳይካ ብዝከኣሎ መጠን ቐልጢፉ ክርእዮ እዩ፤ ኮይኑ ግን ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ጉዳይ እንተሎ ፤ ኖኣስ ኣዝዮም ብዙሓት ጉዳያት ከምዝመጽዎን ኖኣስ ድማ ብሸነኹ ዘለዎ ዓቕሚ ድሩት ምኻኑ እዩ፡ ፡ ስለዝኾነ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ንሓደ ጉዳይ ቅድሚ ምርኣዩ ካብ 2 ሰሙናት ክሳብ 6 ወርሒ ይወስደሉ፡ ፡ እዚ ድማ ነቶም ቐዳምነት ክወሃቦም ዝግብኣም ህጹጻት ዝኾኑ ጉዳያት ቕድምያ ስለዝህብ እዩ፡ ፡ ስለዚ ንጉዳይካ ምስርኣናዮ ቐልጢፍና መልሲ ክንህበካ ኢና፤ ማለት እቲ ጉዳይካ ብኖኣስ ሓገዝ ክግበረሉ ዝካኣል ምኻኑን ዘይምኻኑን ክንሕብረካ ኢና፡ ፡