fbpx
top

NOAS መን እዩ?
ኖርዌጃዊ ማሕበር ንሓተቲ ዑቅባ (NOAS) ናጻ ናይ ኣባልነት ማሕበር ኮይኑ ንመሰላት ሓተቲ ዑቅባ አብ ኖርወይ ይሰርሕ። ቀንዲ ስራሕና ሓበሬታ፡ ምኽሪ፡ ሕጋዊ ሓገዝ ምሃብን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኖርወይ ናይ ጸልዋ ስራሕ ምክያድን ኢዩ። ዕላማና ሰብኣውነት፡ ስርዓተ ሕጊን ኣህጉራዊ መብጽዓታትን ዝሰረቱ ናይ ዑቀባ ፖሊሲን ትግባረን ክህሉ ኢዩ።

ሓበሬታ ንሓደሽቲ ሓተቲ ዑቅባ
NOAS ንሓደሽቲ ሓተቲ ዑቅባ ኣብ ኖርወይ ዝምልከት ናይ ሓበሬታን ምኽርን መደብ ኣለዋ። ብዛዕባ መስርሕ ዑቅባ ኣብ ኖርወይ፡ ዑቅባ/ውሕስነት ክትረክብ ክማልኡ ዘለዎም ረቋሒታትን ካልኦት መሰላትን ግዴታትን ሓበሬታ ንህብ።

ብዛዕባ እዞም ኣርእስታት ኣብዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ክተንብብ ትኽእል፡ ሓበሬታ ንሓተቲ ዑቅባ ኣብ ኖርወይ (PDF)

ሓበሬታ ንሓተቲ ዑቕባ ኣብ ኖርወይ

ሕጋዊ ሓገዝ ንሓተቲ ዑቅባ
NOAS ካብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን (UDI) ወይ ናይ ይግባይ ቦርድ ኣብ ጉዳያት ኢሚግሬሽን (UNE) ናይ ምንጻግ ውሳኔ ንዝተዋሃቡ ሓተቲ ዑቅባ ጉዳዮም ክርኢ ይኽእል።

ንኹሎም ዝስደዱልና ጉዳያት ንግምግሞም ኢና። ነቲ ጉዳይ ንምቂያርን ኣወንታዊ ውሳኔ ናይ ምርካብ ትኽእሎ ኣሎ ኢልና እንኣምነሎም ጉዳያት፡ ብተመሳሳሊ መንገዲ ከም ናይ ጠበቃ፡ ኣብ ክንዲ ሓተቲ ዑቅባ ንUNE ንጽሕፈሎም። እቲ ሕጋዊ ሓገዝ ብናጻ ኢዩ።

NOAS ኣብ ጉዳያት ዑቅባ፡ ጥርናፌ ስድራ ቤት፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ፡ ዜግነት፡ ብሓገዝ ንሃገርካ ንምምላስ ዝቀርብ ጠለብ ከምኡውን ውሳኔ ምንጻግ እዚ ጠለብን ሓገዝ ክህብ ይኽእል።

ካብ NOAS ኣብ ጉዳይካ ሓገዝ ትደሊ?
ናይ ጉዳይካ ሰነዳት ስደድ

እንተደኣ NOAS ጉዳይካ ክርእየልካ ደሊኻ ቅዳሕ ናይ፡ ዑቅባ ቃለ መሕተት፡ ውሳኔ UDI/UNE፡ ናይ ጥበቃ ይግባይን ውሳኔ ንምቅያር ዝቅረብካዮም ጠልባትን አንተ ኣለካ ክትሰደልና ኣለካ።

ምሳኻ ዘየለ ሰነዳት ካብ ጥበቃኻ ቅዳሕ ክትወስድ ትኽእል። እዚ ዝካአል እንተዘይ ኮይኑ፡ ነቶም ሰነዳት ንምርካብ ንሕና ክንሕግዘካ ክትሓተና ትኽእል። ብጀካ እዞም ዝተጠቀሱ ሰነዳት፡ ካልእ ንጉዳየይ ኣገደስቲ ኢዮም እትብሎም ሰነዳት እንተለካ፡ ክትሰደልና ይግባእ።

ናይ ውክልና ፎርምን ብኸምይ ኣገባብ ክንርኽበካ ከም እንኽእልን ዝገልጽ ሓበሬታ ክትሰደልና ኣለካ

ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ውክልና ፎርም ብምሕታም (ፕሪንት) ብምግባር፡ መሊእካ ምስቲ ናይ ጉዳይካ ሰነዳት ክትሰደልና ትኽእል።

Fullmaktskjema- norsk(PDF)

Power of Attorney (PDF)

ኣብዘን ዝስዕባ ጉዳያት እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ኣብዚ ክትርኢ ትኽእል፡ ጥርናፌ ስድራ ቤት፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ፡ ዜግነትን ምንጻግ ብሓገዝ ንሃገርካ ንምምላስ ዝቀርብ ጠለብ
ሰነዳትካ በዘን ዝስዕባ መንገድታት ክትሰደልና ትኽእል፡ ብመንገዲ ውሑስ ኢመይል ወይ

ብዛዕባ ጉዳይካ ብዝምልከት ኖኣስ እንታይ እዩ ዝገብር ?
ኣብዘን ዝስዕባ ጉዳያት እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ኣብዚ ክትርኢ ትኽእል፡ ጥርናፌ ስድራ ቤት፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ፡ ዜግነትን ምንጻግ ብሓገዝ ንሃገርካ ንምምላስ ዝቀርብ ጠለብ

ሰነዳትካ በዘን ዝስዕባ መንገድታት ክትሰደልና ትኽእል፡ ብመንገዲ ውሑስ ኢመይል ወይ

ፕስታ፡ NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo

NOAS ኣብ ጉዳይካ እንታይ ይገብር?
ክንሕግዘሉ ንኽእል መንገዲ እንተሎ ንምፍላጥ NOAS ንኩሎም ዝመጽዎ ሕቶታት ይግምግም።

NOAS ቡዙሓት ጉዳያት ኢያ ትቅበል፡ ስለዚ ኢዩ ኸኣ ናትና ተሳትፎ ውጽኢት ናይታ ጉዳይ ክቅይር ይኽእል ኢዩ ኢልና እንኣምነሎም ጉዳያት ቀዳምነት እንህቦም። እዚ ስለዝኾነ ኢዩ NOAS ንመብዛሕተኦም ጉዳያት ዝነጽጎም።

ንሓንቲ ጉዳይ ክንግምግም ከለና ነዞም ዝስዕቡ ረቛሒታት ፍሉይ ኣተክሮ ንህቦም፡

  • ማዕረ ክንደይ ጹቡቅ ሓገዝ ካብ ጠበቃኻ ረኺብካ። እንተ ደኣ ጥበቃኻ ኩሉ ክግበር ዘለዎ ስራሕ ፈጺሙ፡ NOAS ክትሕግዝ ኣይትኽእልን ኢያ
  • ናይ ኢሚግሬሽን ኣካላት ኣብ ጉዳይካ ዝሃብዎ ናይ ምንጻግ ውሳኔ ንኽቅይርዎ ግብራዊ ተኽእሎ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ። ናይ UNE ውሳኔ ብመሰረቱ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ኢዩ፡ መንግስቲ ውሕስነት ኣይድሊየካን ኢዩ ወይ ኣብ ኖርወይ መንበሪ ፍቃድ ክዋሃበካ ዘኽእል ካልእ ምኽንያት ይለን ኢሎም ይኣምኑ ማልት ኢዩ።
  • እንተ ደኣ ቅድሚ ሕጂ ብኣካላት ኢሚግሬሽን ዘይተገምገመ ሓዲሽን ኣገዳስን ሓበሬታ ኣሎ ኮይኑን ኣብቲ ጉዳይ ካልእ ውጽኢት ከስዕብ ተኽእሎ እንተሎ ኮይኑን

ኣብ ዝቀልጠፈ ግዜ ንጉዳይካ ክንግምግሞ ኢና። NOAS ቡዙሕ ጉዳያት ኢዩ ዝቅበል፡ ድሩት ዓቅሚ ከኣ ኢዩ ዘለዋ። ስለዚ ኢዩ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ክሳብ ነታ ጉዳይ ክንርእያ እንኽእል ካብ 2 ሰሙን ክሳብ 6 ወርሒ ዝወስድ።

ኩሉ ግዜ ንህጹጽ ጉዳያት ኢና ቀዳምነት ንህብ። ንጉዳይካ ምስ ራኣናዮ፡ ክንሕግዘካ ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን ክንሕብረካ ኢና።