fbpx
top

Svekket rettssikkerhet for utsendte barn

Den nye forskriftsbestemmelsen for familier som er tvangsutsendt fra Norge trådte i kraft i dag. Bestemmelsen innebærer store rettssikkerhetsproblemer for de utsendte barna.

Regjeringen har valgt å se bort fra høringsinnspill som sterkt advarer mot å la oppholdstiden i hjemlandet, etter tvangsutsending fra Norge, telle negativt. NOAS er bekymret for at bare en liten andel av de 64 barna som er sendt ut av Norge og som nå skal få saken vurdert på nytt, ender med å få oppholdstillatelse.

– Det er helt bak mål at reglene åpner for at oppholdstiden i hjemlandet svekker barnas tilknytning til Norge. Det innebærer at familier som hadde grunnlag for oppholdstillatelse da de ble tvangsutsendt, likevel risikerer å få avslag, sier rådgiver i NOAS Mari Seilskjær.

– Vi er også kritiske til at reglene ikke sikrer at barna blir hørt om sin situasjon. Departementet skriver at barn kan høres via foreldre eller andre som bistår i saken, og at det kan gjøres skriftlig. Det er ikke i tråd med rettighetene de har etter barnekonvensjonen, sier Seilskjær.

Organisasjoner som bistår familier med lengeværende barn kan søke om midler til å gi rettshjelp til de utsendte familiene. Søknadsfristen er 1. august. Utlendingsnemnda (UNE) planlegger imidlertid å behandle sakene fortløpende, og avholde nemndmøter allerede i juli.

– Utlendingsnemnda sier at sakene skal tas til behandling når de er godt nok opplyst. Det er imidlertid umulig for dem å vite når saken er tilstrekkelig opplyst når de ikke har direkte kontakt med familiene. Regelverket er komplekst, og familiene trenger bistand for å få formidlet all relevant informasjon. Rettshjelp er en absolutt forutsetning for en rettssikker behandling av sakene, sier Seilskjær.

– Det er dessuten bevilget altfor lite midler til å dekke de faktiske utgiftene til rettshjelp. Potten organisasjonene kan søke fra er liten, og skal primært dekke rettshjelp til familier i Norge. Det er heller ikke satt av midler til tolking og oversettelse. Barna er ofte de eneste i familien som snakker norsk, men vi er opptatt av at de skal skånes. Dermed sitter organisasjonene igjen med regningen, sier Seilskjær.

  • 31 familier omfattes av ordningen som gir mulighet til en ny vurdering av saken. NOAS har allerede kontakt med 22 av familiene.
  • Siden sommeren 2014 har NOAS bistått flere hundre barn i rettshjelpsdugnaden for lengeværende barn. Rettshjelpen ble finansiert av innsamlede midler.
  • 155 av barna har fått oppholdstillatelse etter at NOAS har engasjert seg i saken. Flere av dem var pågrepet og fengslet og var på vei ut av landet da NOAS fikk stanset utsendelsen.
  • 115 barn venter fortsatt på svar. 26 barn er uttransportert. 21 barn har fått avslag.
  • NOAS har også kontakt med et stort antall familier med lang oppholdstid i Norge (3-4 år), men hvor det etter dagens praksis ikke er realistiske muligheter til å få oppholdstillatelse.

Informasjon fra regjeringen om den nye ordningen.

Rundskriv med nærmere forklaring om de nye forskriftsbestemmelsene.

Utlendingsdirektoratets informasjonsskriv om ordningen.