fbpx
top

Styrket rettssikkerhet med veiledning etter avslag

Forståelse for hva som har vært vurdert i egen asylsak er viktig for å sikre grunnleggende rettssikkerhet i asylprosessen. For mange er slik forståelse en forutsetning for informerte valg om fremtiden.

NOAS har i perioder med finansiering fra UDI kunnet tilby veiledningssamtaler til personer med endelig avslag på asylsøknaden, der vi ikke ser noen mulighet til å få endret resultatet i saken. Veiledning fra NOAS er et frivillig tilbud der asylsøkere tilbys informasjon om hva som har vært vurdert i saken, hvorfor UDI og UNE har gitt avslag og hvilke fremtidige alternativ den enkelte har. NOAS’ mål er at asylsøkere får en god forståelse for egen asylsak og situasjon etter avslag, slik at de kan ta informerte valg om framtiden.

Stort behov for veiledning

NOAS erfarer at mange asylsøkere etter endt asylprosess ikke har forstått hvordan deres sak er blitt vurdert og hvorfor det er gitt avslag. NOAS opplever at veiledning er nyttig for den enkelte. Foruten å bli bedre rustet til å ta avgjørelser for sin egen fremtid, setter personer vi snakker med pris på å bli sett og hørt, få snakke om saken sin og kunne stille spørsmål til en uavhengig aktør som de stoler på. NOAS’ erfaring er at en slik forståelse for mange er en forutsetning for at de skal vurdere assistert retur til hjemlandet som et alternativ.

Mange vurderer assistert retur

I en reportasje på TV2 31.mars 2019 fremstilles veiledningssamtalene som uten effekt, fordi NOAS bare kjenner til fem personer som returnerte i 2017 og 2018. NOAS har som en uavhengig organisasjon ikke mulighet til å etterprøve hvorvidt personer faktisk returnerer etter en veiledningssamtale. Dette er heller ikke målet for vårt arbeid. I løpet av noen høstmåneder 2017 og 2018 veiledet NOAS 143 personer og cirka 16 % opplyste at de vurderte assistert retur. I 2016 veiledet NOAS 197 personer og cirka 20 % vurderte assistert retur.

Behov for langsiktige ordninger

Korte oppdragsperioder med returmidler fra UDI og dermed et oppstykket og uforutsigbart tilbud til asylsøkere med behov for informasjon og veiledning, har gjort det vanskelig å opprettholde kontakt mellom NOAS’ veiledere og personer i målgruppen som vurderer retur og har behov for oppfølging over tid.

Et valg om å returnere er som oftest en prosess over lengre tid, og ikke en beslutning som tas på en dag. Riktig informasjon og forståelse for egen asylsak og situasjon etter avslag, er ett steg i retning av å kunne ta et informert valg for fremtiden. Situasjonen i hjemlandet og familie er andre viktige faktorer som spiller inn. Uro for barns fremtid ved retur til opprinnelseslandet kan være en annen årsak for å bli i Norge, til tross for manglende rettigheter for foreldrene.

Retur er et krevende felt som handler om sårbare mennesker i vanskelige situasjoner. Det er av verdi også for norske myndigheter at asylsøkere med avslag har mulighet til å oppsøke uavhengige aktører, som de har tillit til, for avklarende informasjon og veiledning.