fbpx
top

Stortingets vedtak om enslige mindreårige asylsøkere hindrer ikke brudd på Flyktningkonvensjonen

Stortinget har i dag vedtatt returstopp for noen av de enslige mindreårige asylsøkerne, og at sakene deres skal behandles på nytt. Det er usikkert hvilke konsekvenser dette vil få. Stortinget må nå gjeninnføre rimelighetsvilkåret for å sikre behandling av barn på flukt i tråd med Flyktningkonvensjonen. Aldri før har behovet for rettshjelp til enslige mindreårige vært større.

I dag har Stortinget vedtatt returstopp av ungdommer som fikk vedtak som enslige mindreårige asylsøkere og midlertidig opphold etter henvisning til internflukt. Barna og ungdommene skal få en ny vurdering av saken sin etter nye kriterier. NOAS mener det er svært positivt at Stortinget erkjenner at Norges behandlingen av barn på flukt har utviklet seg i en for restriktiv retning, og at det tas grep for å behandle barn i en særlig sårbar situasjon på en anstendig måte.

Returstopp er bra, men må etterfølges av en revurdering av asylsakene i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Det vedtatte forslaget fra Arbeiderpartiet sikrer ikke dette. I forslaget heter det: «mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38». Alternativet til ordinær tillatelse er en midlertidig tillatelse kun til fylte 18 år. Arbeiderpartiet har uttalt at formålet med forslaget er å redusere bruken av midlertidig opphold. Men det er uklart i hvilken grad det vil føre til dette, siden UDI allerede skal vurdere de nevnte forholdene.

Rimelighetsvilkåret må gjeninnføres

Det er avgjørende at Stortinget gjeninnfører rimelighetsvilkåret ved internfluktvurderingen. Fjerning av rimelighetsvilkåret er i strid med Flyktningkonvensjonen, som Norge er bundet av. Å henvise barn til internflukt når det er urimelig, er dermed i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. Les hvorfor her. Det er fjerningen av rimelighetsvilkåret som særlig har bidratt til økningen i bruken av midlertidig opphold. Barn som tidligere fikk beskyttelse, får nå kun opphold til fylte 18 år. Det er gjeninnføring av rimelighetsvilkåret som vil sikre en reell nedgang i antall barn som gis opphold kun til fylte 18 år.     

Økt behov for midler til rettshjelp

Det er svært usikkert hvilke konsekvenser dagens vedtak i Stortinget vil ha for det enkelte barnet, og om det faktisk vil føre til at færre barn får midlertidig opphold. Aldri har behovet for rettshjelp og informasjon til de mindreårige vært større. NOAS ønsker å prioritere politisk arbeid for de mindreåriges rettssikkerhet og rettshjelp og informasjon i enkeltsaker, men behovet vil være større enn det vi har ressurser til å dekke. Det er et økt behov for midler til asylsøkeres rettssikkerhet