fbpx
top

Stornemndvedtak kan være menneskerettsstridig

Utlendingsnemndas Stornemnd har i en avgjørelse bestemt at asylsøkere som har vært i Hellas før de kom til Norge kan returneres dit. Selv om det greske asylsystemet i følge Stornemnda er mangelfullt og sviktende på flere områder ble det konkludert med at det ikke finnes særlige grunner for at Norge skal unnlate å returnere søkere til Hellas. Stornemnda pekte på at unnlatelse av å gi asylstatus til utlendinger som etter Flyktningkonvensjonen er berettiget til det, vil være et brudd på forutsetningene for Dublinsamarbeidet. NOAS er skuffet og overrasket over at Stornemnda likevel mener returer til Hellas kan gjennomføres fordi det ”er fullt mulig å få adgang til en asylprosedyre og å få søknaden behandlet”.

 

Med tillatelse fra klageren og hans advokat publiserer NOAS derfor vedtaket i sin helhet her.


Utlendingsnemndas Stornemnd har i en avgjørelse bestemt at asylsøkere som har vært i Hellas før de kom til Norge kan returneres dit. Selv om det greske asylsystemet i følge Stornemnda er mangelfullt og sviktende på flere områder ble det konkludert med at det ikke finnes særlige grunner for at Norge skal unnlate å returnere søkere til Hellas.

Stornemnda pekte på at unnlatelse av å gi asylstatus til utlendinger som etter Flyktningkonvensjonen er berettiget til det, vil være et brudd på forutsetningene for Dublinsamarbeidet. NOAS er skuffet og overrasket over at Stornemnda likevel mener returer til Hellas kan gjennomføres fordi det ”er fullt mulig å få adgang til en asylprosedyre og å få søknaden behandlet”. Asylprosedyren i Hellas gir ingen grunn til å tro at personer som er berettiget til beskyttelse etter Flyktningkonvensjonen vil få en rettsikker behandling av sin søknad. I 2007 og 2008 fikk i gjennomsnitt 0,05 % av søkerne innvilget sine søknader om asyl, og per i dag har søkerne ingen reell adgang til en klageinstans, noe også stornemnda nevner i sitt vedtak. Det er dessuten grunn til å tro at asylsøkere i Hellas risikerer å bli returnert til Tyrkia, og derfra videre til sitt hjemland, uten at deres sak har fått en forsvarlig behandling. FN, Human Rights Watch, Helsingforskomitéen, NOAS og greske NGOer er blant de som har rapportert om slike deportasjoner.


NOAS mener videre det er kritikkverdig at Utlendingsnemnda ikke har publisert vedtaket i sin helhet. Stornemndas avgjørelse berører så prinsipielt viktige spørsmål og angår så mange personer at det fulle grunnlaget for vedtaket bør være tilgjengelig for offentligheten på linje med avgjørelser fra domstolen. Stornemndas mindretall har gitt en meget grundig juridisk vurdering av det greske asylsystemets mangler, og konkluderer med at det er mye som taler for at en retur til Hellas vil være folkerettsstridig. At argumentasjonen i denne dissensen ikke kommer klarere fram enn hva som er tilfellet i Utlendingsnemndas korte oppsummering på sine hjemmesider er etter vår oppfatning svært uheldig.


Med tillatelse fra klageren og hans advokat publiserer NOAS derfor vedtaket i sin helhet her.