fbpx
top

Stor tillit til NOAS’ veiledning

En fersk evalueringsrapport fra Oxford Research viser at NOAS’ veiledningssamtaler med nyankomne asylsøkere fungerer etter hensikten. Søkerne har stor tillit til NOAS og klagesaksadvokater har tillit til NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram.

NOAS driver informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Oxford Research har evaluert programmet på oppdrag av Justisdepartementet. Rapporten, som publiseres mandag 24. november, konkluderer med at programmet informerer asylsøkerne godt om asylprosess og saksgang, og viktigheten av å være sannferdig. Undersøkelsen viser at representanter for UDI, mottak og asyladvokater ser det som mest hensiktsmessig at en uavhengig aktør er ansvarlig for veiledningsprogrammet. Evalueringen indikerer også at kvaliteten på programmet har blitt bedre i løpet av årene det har vært i drift.
 
I noen hovedkonklusjoner fastslår Oxford Research:
  • Veiledningssamtalene fungerer etter hensikten.
  • Søkerne har betydelig grad av tillit til NOAS’ veiledere.
  • Dialogen mellom UDI og NOAS er god.
  • Advokatordningen og informasjons- og veiledningsprogrammet supplerer hverandre.
  • Advokatene har tillit til programmet.
 
For overordnet informasjon
Evalueringen påpeker imidlertid at kunnskapen asylsøkerne sitter igjen med er for overordnet til at de er i stand til fullt ut å forstå hvilke vilkår som gjelder for å få beskyttelse og hvilke konsekvenser dette får for deres egen situasjon. I den sammenhengen blir det pekt på at informasjonsfilmen som benyttes, ikke er god nok og at informasjonsmengden NOAS er pålagt å formidle gjennom programmet er for omfattende. Oxford Research anbefaler at informasjonen som skal formidles strippes ned til ett enkelt budskap; hva må søker vite på dette tidspunktet i asylprosessen?
 
Dette er vurderinger NOAS deler og som stemmer godt med våre erfaringer. NOAS har lenge påpekt at mengden informasjon vi er pålagt å formidle til de nyankomne asylsøkerne er for stor. Det er vanskelig for en som nettopp har ankommet Norge etter en lang og farlig reise å ta imot mye informasjon om svært ulike forhold i asylprosessen på kort tid.
 
Vanskelig å forstå konsekvenser av krav til beskyttelse
Hvilke krav som må være oppfylt for å bli innvilget beskyttelse, er et sentralt element i informasjonen som gis av NOAS. Dette går igjen både i informasjonsfilm, brosjyre, gruppesamtaler og individuelle samtaler. Oxford Research viser til at NOAS rådgivere er dyktige til å involvere søkerne. Hva beskyttelsesvilkårene faktisk innebærer for den enkeltes sak og historie, kan imidlertid være krevende både å formidle og forstå. Funnene i evalueringen viser at det er store forskjeller mellom søkergrupper når det gjelder hva de er i stand til å motta av informasjon. Særlig trenger sårbare grupper og enslige mindreårige mer individuell tilpasning av informasjon og veiledningssamtaler.
 
Evalueringen foreslår at informasjonen deles opp til to ulike tidspunkter, slik at asylsøkerne får noe informasjon og veiledning før registrering hos Politiets utlendingsenhet (PU) og en mer spisset forberedelse før asylintervjuet, med større vektlegging av beskyttelsesvilkår. Dette er i tråd med forslag og anbefalinger fra NOAS.
 
For ytterligere kommentarer:
Line Khateeb, avdelingsleder for NOAS’ Informasjons- og veiledningsprogram  
Line.khateeb@noas.org, mobil: 950 90 938
 
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS
ama@noas.org, mobil: 959 26 448