Statsløshetsindeksen oppdatert - Norsk organisasjon for asylsøkere
top

Statsløshetsindeksen oppdatert

NOAS har på oppdrag fra European Network on Statelessness (ENS) utforsket og samlet sammenlignbare opplysninger om statsløshet i Norge.

Statsløshetsindeksen er et online verktøy som sammenligner og vurderer europeiske lands lovverk, policy og praksis når det gjelder beskyttelse av statsløse og forebygging og begrensning av statsløshet opp mot internasjonale forpliktelser og god praksis.

Indeksen ble utviklet og vedlikeholdes av European Network on Statelessness (ENS).

ENS er en sivilsamfunnsallianse av drøyt 150 organisasjoner og individer i 41 land, som jobber for å få slutt på statsløshet og sikre at statsløse i Europa får tilgang til sine rettigheter.

NOAS har på oppdrag fra European Network on Statelessness (ENS) utforsket og samlet sammenlignbare opplysninger om statsløshet i Norge.

NOAS har bl.a. påpekt at foreldre uten oppholdstillatelse eller gyldig pass ikke automatisk får utstedt fødselsbevis gjennom BankID. De må ringe Skatteetaten og be om utstedelse og fødselsattest sendes deretter til deres registrerte bostedsadresse i Norge. Dette kan skape problemer dersom foreldre ikke får informasjon om utstedelsesprosessen, særlig når fødselsattest ikke skaffes før de er uttransportert fra Norge.

Oppsummeringen dekker fem tematiske områder – internasjonale og regionale verktøy, befolkningsdata for statsløshet, statsløshetsvurdering og status, internering av statsløse og forebygging og begrensning av statsløshet– og anbefaler den norske regjeringen å reformere på prioriterte områder.

Anbefalinger

  • Forbedre registrering av statsløse, blant annet ved å harmonisere og definere statistiske kategorier brukt av ulike organer og regelmessig oppdatere statistikk
  • Sikre at ansvarlige for registrering (inkludert ansvarlige for registrering av internering) opplæres i identifisering og registrering av statsløse
  • Lovregulere en særskilt statsløshetsvurderingsprosedyre i samsvar med UNHCRs retningslinjer og god praksis for å oppfylle forpliktelser overfor statsløse etter 1954-konvensjonen. Statsløse bør innvilges oppholdstillatelse med rett til arbeid, rett til å studere og tilrettelagt tilgang til statsborgerskap
  • Den norske regjeringen bør ta konkrete steg for å beskytte statsløse mot vilkårlig frihetsberøvelse ved å innføre en særskilt statsløshetsvurderingsprosedyre og beskyttelsesstatus for statsløse, og ved å sikre klare henvisningsveier fra returprosedyren til statsløshetsprosedyren
  • Statsløshet bør inkluderes som et juridisk relevant hensyn i alle avgjørelser om internering
  • Vurdere innføring av en lovbestemmelse om automatisk innvilgelse av statsborgerskap ved fødsel til personer født i Norge som ellers ville blitt statsløse. Som absolutt minimum, bør statsborgerloven endres slik at den reflekterer regjeringens gjeldende instruks G-08/2016
  • Sikre at alle barn født i Norge automatisk får utstedt fødselsbevis så snart som mulig etter fødselen – uavhengig av om foreldrene har oppholdstillatelse eller pass
  • Revidere rutiner for fødselsregistrering slik at statsløshet identifiseres og registreres så raskt som mulig etter fødselen