fbpx
top

Statsløshet og internasjonal beskyttelse

Torsdag 9. oktober arrangerte NOAS fagseminar om statsløshet med Gábor Gyulai fra Helsingforskomiteen i Ungarn. Her kan du lese en oppsummering av fagseminaret og finne lenker relatert til interessante artikler om temaet. 

Gyulai er koordinator for flyktningespørsmål i den ungarske Helsingforskomiteen og leder for Europeisk Nettverk for Statsløshet (ENS). Han er en internasjonal foredragsholder og forfatter av flere utgivelser om statsløshet.

Fagseminaret var delt opp i fire deler: 

 • Begreper og definisjoner
 • Statsløshet og tvungen migrasjon 
 • Muligheten for å innføre et statsløs-spesifikt beskyttelsesregime i Norge
 • Utfordringer som Norge og verden står ovenfor i behandlingen av statsløse.

1. Begreper og definisjoner

Nasjonalitet og statsborgerskap
«Nasjonalitet» blir ofte forvekslet med «statsborgerskap» og omvendt. Begrepene har forskjellige innhold på forskjellige språk. På fransk og engelsk er de brukt som synonymer. «Statsborgerskap» blir knyttet til det rettslige båndet mellom stat og person, mens «nasjonalitet» kan også knyttes til det emosjonelle båndet mellom land og person. «Nasjonalitet» er ofte assosiert med identitet.

Statsløshet
Så hvem er statsløse? Begrepet brukes på ulike måter på ulike språk. I tillegg er det lingvistiske forskjeller som gir ulik mening til definisjonen av «statsløshet». I germanske språk betyr det å være statsløs at personen mangler tilhørighet til en stat. På fransk og i slaviske språk viser det å være statsløs til et manglende emosjonelt bånd til en stat, mens italienerne referer til manglende deltakelse i en debatt som likestilt borger. 

I konvensjonen om statsløses stilling, lyder den den engelske definisjonen slik: «The term stateless person means a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law» (1954 Convention related to the Status of Stateless persons article 1 (1)).

2. Statløshet og tvungen migrasjon

Det er et problem er at man ikke vet hvor mange som er statsløse. Det anslås at det finnes 10 millioner personer som er statsløse i verden i dag. Eksempler på stater med mange statsløse personer er Den demokratiske republikken Kongo, Irak, Syria, Elfenbenskysten, Kambodsja, Nepal og Rwanda. Palestinere er den største gruppen statsløse i verden, de fleste bosatt i ulike land i Midtøsten.

I Europa ble en del statsløse etter Sovjetunionens fall, bl.a. i de baltiske landene. Ellers har de fleste migrasjonsbakgrunn. Antallet statsløse i Europa er anslått å ligge rundt 600 000 mennesker.

Man kan skille mellom to ulike situasjoner: 

 • Den statsløse har sterk tilknytning til stat han eller hun bor i og kjenner ikke andre land («in situ» statsløse). Løsningen i slike tilfeller blir å innvilge statsborgerskap i det landet de bor.
 • Den statsløse har migrasjonsbakgrunn. Løsningen i slike tilfeller kan være å innvilge beskyttelse etter søknad. Det forutsetter egne lover og prosedyrer for å vurdere statsløshet som oppholdsgrunnlag. Mange stater, bl.a. de nordiske landene, mangler fortsatt slike regelverk og prosedyrer.

Når en asylsøker vurderes opp mot kriteriene i flyktningkonvensjonen, kan statsløshet vurderes som en form for ‘statsborgerskap’ akkurat som ateisme blir sett på som en religion. Å mangle statlig beskyttelse på grunn av manglende statsborgerskap kan også ses på som en form for forfølgelse.

3. Muligheten for å innføre et statsløs-spesifikt regime i Norge

Det er en økende anerkjennelse i verden av at statsløshet i seg selv bør danne grunnlag for beskyttelse og opphold. Dette kalles et statsløs-spesifikt regime. Per 2014 er det tolv land som har innført egne prosedyrer for å vurdere statsløshet som grunnlag for oppholdstillatelse. Norge er ikke inkludert blant disse, (selv om Norge var et av de tidligste landende til å ratifisere konvensjonen om statsløses stilling). Nye land vil sannsynligvis følge etter.

Det har vært uttrykt bekymring for at et statløs-spesifikt regime kan medføre at et betydelig større antall statsløse personer vil søke opphold og statsborgerskap i Norge. Tall fra land som har innført et statløs-spesifikt regime viser derimot en nesten ubetydelig økning.

Hva skjer med en statsløs person som får avslag på sin søknad om beskyttelse? Ofte vil ikke personen kunne deporteres. I noen tilfeller vil disse personene ende opp i en ‘ulovlig, men tolerert’-situasjon. I enkelte europeiske land kan man for eksempel få arbeidstillatelse etter en viss tid i landet, hvis man ikke kan reise hjem. Norge har ingen spesifikke ordninger for å håndtere situasjonen til statsløse som blir værende lenge som papirløse i Norge.

Det gagner ikke staten å ha en stor gruppe statsløse som lever i landet som papirløse, det vil si uten oppholdstillatelse. Papirløse har svært begrensa rettigheter, og vil være mer utsatt for utnytting i for eksempel svart arbeid. Papirløse mennesker ender opp med å bli nærmest usynlige og lever gjerne i skyggen av samfunnet. Det er heller ikke i statens interesse å ha en stor innbyggerbefolkning en ikke kjenner identiteten til og som deltar i en ulovlig økonomi.

4. Utfordringer som verden og Norge står ovenfor i behandlingen av statsløse.

Statsløse personer bør innvilges samme rettigheter som flyktninger. UNHCR har presentert en femtrinnsmodell som anbefaler at statsløse personer bør ha:

 • rett til arbeid
 • tilgang til utdannelse
 • tilgang til helsehjelp og sosiale ordninger
 • tilgang til målrettede støttetjenester
 • varige løsninger. Den eneste varige løsningen for statsløse personer er å få innvilget statsborgerskap.

Ingen barn bør fødes til statsløshet. Barn som har bodd i en stat i et visst antall år bør få innvilget statsborgerskap med hensyn til barnets beste. Dette bør være uavhengig av foreldrenes situasjon. Dagens praksis i Norge på dette feltet bygger ikke på en slik tankegang.

Viktige oppgaver å jobbe med nå er:

 • forskning: kartlegging av antall statsløse, hva er deres situasjon og hvordan kan det forebygges
 • bevisstgjøring
 • Identifisering og beskyttelse 

Signer underskriftskampanjen for å beskytte statsløse: http://www.statelessness.eu/act-now-on-statelessness

 

Les mer (på engelsk):
Gábor Gyulais power point-presentasjon om statsløse
Key resources
Statelessness in the Tower of Babel
Statelessness protection regime 5 steps
Statelessness – specific protection
Vil du ha nyhetsbrev fra Europeisk Nettverk for Statsløshet (ENS) – meld deg på her: http://www.statelessness.eu/sign-up