fbpx
top

Solveig Horne oppfordrer til selvbosetting

Regjeringen øker integreringstilskuddet til kommunene med 50 millioner. For å nå målet om raskere bosetting, oppfordrer statsråd Solveig Horne til at kommunene lar flyktningene bosette seg selv. NOAS mener dette er et bra tiltak, som må følges opp med styrket norskopplæring og enklere tilgang til midlertidig arbeidstillatelse mens asylsaker behandles.

For å møte de økte asylankomstene mener NOAS det er helt nødvendig med en ytterligere økning i tilskuddet til kommunene. Høye asylankomster sammen med vedtaket i Stortinget i juni 2015 om å ta imot flere flyktninger fra Syria, gjør at bosetting er og vil være en stor utfordring i årene som kommer. For 2016 vil det legges særskilt vekt på at barn og barnefamilier skal bosettes raskt i en kommune.

Vanskelig å finne bolig
I mange kommuner er tilgang til bosted en utfordring. Mangel på egnede bosteder er ofte årsaken til at kommuner ikke kan ta imot flere flyktninger. Regjeringen oppfordrer til at avtalen mellom IMDi og kommunene som tilrettelegger for at flyktninger selv kan finne seg et bosted benyttes i større grad, for å oppnå økt bosetting.

Selvbosetting avhengig av språk og arbeid
Det er svært positivt at regjeringen nå i større grad ønsker å la asylsøkere selv få velge bosted. NOAS har lenge argumentert for at det må tas i bruk alternative løsninger for å få til en raskere bosetting av asylsøkere som har fått opphold i Norge. Regjeringen må enten komme kommunene i møte med økt boligbygging, nye og mer fleksible tiltak og justerte satser, eller det må tenkes helt nytt – og flytte initiativet fra kommunene over på flyktningene selv. Skal flere flyktninger være i stand til å bosette seg selv, må norskopplæring intensiveres i mottak og det må gjøres enklere for asylsøkere å få midlertidig arbeidstillatelse mens de venter på å få saken behandlet. Dagens fastlåste situasjon, hvor kommunene i realiteten helt ukoordinert styrer bosettingen av asylsøkere med opphold, er uholdbar. Alt for mange blir sittende passivisert som venteklienter på mottak i stedet for selv å kunne ta et større ansvar for å komme i gang med egne liv i Norge.

Økte ankomster gir nye utfordringer
Den store tilstrømmingen av asylsøkere de siste månedene har vært større enn prognosene tilsa. Finansminister Siv Jensen varslet i dag om en tilleggsproposisjon om bevilgninger for å møte økte asylankomster. NOAS forventer en kraftig økning i integreringstilskuddet til kommunene i tilleggsproposisjonen.

Bosettingen i første halvår 2015 var 21 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Samtidig har antallet flyktninger i mottak som venter på å bli bosatt økt med 289 personer siden årsskiftet. Ved utgangen av første halvår 2015 ventet 5228 personer i mottak på å bli bosatt i en kommune. På samme tid i 2014 var tallet 5042.

Prognosene for 2016 viser at det er behov for å bosette om lag 12 800 flyktninger i norske kommuner. Tallet inkluderer personer som blir bosatt fra mottak og omsorgssenter, samt overføringsflyktninger.