fbpx
top

Søknad om asyl på bakgrunn av mishandling i ekteskapet i hjemlandet – orientering om praksis

På bakgrunn av Kommunalkomiteens engasjement på vegne av kvinnelige asylsøkere, ønsker vi å bidra til å holde komiteen oppdatert på utviklingen. I denne forbindelse ønsker vi å orientere om utviklingen innen ett av de områdene som kan falle innunder betegnelsen kjønnsrelatert forfølgelse, nemlig mishandling av kvinner i ekteskapet.

På bakgrunn av Kommunalkomiteens engasjement på vegne av kvinnelige asylsøkere, ønsker vi å bidra til å holde komiteen oppdatert på utviklingen. I denne forbindelse ønsker vi å orientere om utviklingen innen ett av de områdene som kan falle innunder betegnelsen kjønnsrelatert forfølgelse, nemlig mishandling av kvinner i ekteskapet.
Vi vil særskilt vise til to vedtak fra Utlendingsnemnda som vi i denne sammenheng anser som svært problematiske, men som dessverre kan danne presedens for behandlingen av tilsvarende saker i fremtiden.

Innledningsvis ønsker vi å understreke at vi ikke anser at en kvinne som har vært utsatt for mishandling i ekteskapet i hjemlandet i ethvert tilfelle vil ha krav på beskyttelse i Norge. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, med vekt på følgende faktorer:

 • Mishandlingens alvor og varighet.

 • Risiko for fortsatt mishandling ved retur til hjemlandet.

 • Adgang til beskyttelse fra hjemlandets myndigheter.

  Vårt syn er at i saker hvor mishandlingen er alvorlig (med fare for liv eller helse), hvor det fortsatt er en reell risiko for mishandling ved retur og hvor beskyttelse fra hjemlandets myndigheter ikke kan påregnes, bør opphold innvilges. Kvinnens psykologiske situasjon og situasjonen til eventuelt medfølgende barn bør tas med i betraktningen hva gjelder terskelen for opphold. I saker hvor enten mannens mishandling eller hjemlandets manglende beskyttelse er forbundet med et diskriminerende kvinnesyn, vil saken dessuten falle innunder FNs Flyktningkonvensjon.

  Nedenfor går vi kort gjennom de to sakene som har foranlediget dette brevet.

  Sak 1: Iran (anonymisert – NOAS kan eventuelt kontaktes for nærmere informasjon)

  Familien består av en 41 år gammel kvinne og hennes to sønner (henholdsvis 15 og 20 år gamle). De kom til Norge i slutten av 1997. Etter avslag fra Justisdepartementet i 1999 har de sittet i kirkeasyl i Lørenskog Frikirke. Deres sak ble behandlet av Utlendingsnemnda i et nemndmøte i mars 2002, hvor saken ble avslått. De har nylig måttet forlate kirken, og befinner seg på ukjent sted.

  Ekteskapet ble inngått gjennom tvang, ved at kvinnens far ble truet av mannen. Mishandlingen var av særdeles grov karakter, og vedvarte gjennom en årrekke, blant annet i form av slag mot hode og bruk av kniv. Det foreligger en legeerklæring som dokumenterer arr etter kirurgiske inngrep med bakgrunn i grov, seksuell vold. Legeerklæringen dokumenterer også andre arr, blant annet etter kniv. Også den eldste sønnen ble utsatt for vold. Mannen skal ha tilknytning til Hizbollah og til iranske myndigheter. I forbindelse med oppholdet i kirkeasyl har familien konvertert til kristendommen.

  Det var innvendinger fra utlendingsmyndighetene vedrørende familiens troverdighet på flere punkter. Disse har i stor grad blitt imøtegått i et omfattende svarskriv fra den eldste sønnen. Gjennom arrene etter kirurgiske inngrep står kjernen i saken uansett fast. Også nemnda legger i sitt vedtak til grunn at kvinnen har vært utsatt for mishandling. Nemnda skriver:

  «Selv om nemnda legger til grunn at klageren har vært utsatt for mishandling i ekteskapet, er dette ikke oppholdsgrunnlag i Norge. Mishandling er et betydelig og universelt problem som ikke bare forekommer i land som fra vestlig synsvinkel kan oppfattes som kvinnediskriminerende. Utgangspunktet ved anførsler om mishandling i hjemmet er at hjemlandets myndigheter er, og bør være, nærmest til å beskytte klageren.»

  Det er imidlertid vanskelig å se at Iran er et land hvor beskyttelse fra myndighetene på noen måte kan påregnes. Familien hadde på det tidspunktet da nemnda fattet sitt vedtak tilbrakt tre år i kirkeasyl. Dette ble av nemnda heller ikke oppfattet som et overbevisende uttrykk for familiens frykt, som et tillegg til de fysiske skadene etter mishandlingen.

  Sak 2: Albania – Ardiana Saraci

  Familien består av en 33 år gammel kvinne og hennes 3 barn (født henholdsvis 1997, 1998 og 2000). Familien kom til Norge i 1999, sammen med ektemannen. Deres sak ble avslått av Justisdepartementet 14.08.2000. Den ble behandlet av Utlendingsnemnda i et nemndmøte i juni 2002, hvor saken igjen ble avslått. NOAS er ikke kjent med hvor familien befinner seg.

  Mannen ble av norsk helsevesen vurdert som psykotisk, og ble tvangsinnlagt på Valen sykehus i Hordaland etter mishandling av ektefellen på mottaket. Tidligere mottaksleder avga uttalelse i sakens anledning, og viste blant annet til at ”Hele beboermassen og de ansatte var livredde denne personen.” Også mottaksleder og de ansatte ble truet. Kvinnen er diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse. Mannen ble bortvist fra Norge etter avslag på asylsøknaden.

  Nemnda skriver: «Nemnda legger med bakgrunn i det opplyste til grunn at klager er blitt slått og truet av sin eksmann i Albania før hun kom til Norge, og at hun ble utsatt for dette også etter at familien kom til Norge i 1999 og søkte asyl. Nemnda finner det videre med bakgrunn i det opplyste sannsynlig at ved retur for klager og barna til Albania, risikerer hun å bli oppsøkt av eksmannen som fortsatt vil kunne opptre truende og voldelig.» «Nemnda legger videre til grunn at klager har psykiske problemer/angst som kan relateres til problemer med ektefellen. Nemnda legger videre til grunn at klagers eldste datter har det psykisk vanskelig som følge av det.» «Nemnda legger også med bakgrunn i det opplyste til grunn at klager og barna har opparbeidet tilknytning til Norge ved at de har oppholdt seg i Norge siden september 1999, dvs i nærmere 3 år.»

  «Nemnda finner imidlertid ikke at nevnte forhold hver for seg eller samlet innebærer at det foreligger sterke menneskelige hensyn/særlig tilknytning til riket som gjør at opphold bør gis.» «Når det gjelder problemene med eksmannen finner nemnda at dette er forhold som i utgangspunktet ikke kan gi grunnlag for opphold på humanitært grunnlag i Norge etter søknad om asyl, jf hensynet til en kontrollert og regulert innvandring.»

  Vi nevner særskilt at nemnda, som begrunnelse for avslaget, først omtaler hensynet til en kontrollert og regulert innvandring. Vi finner det nødvendig å sette et spørsmålstegn ved den ensidige avveiningen nemnda her foretar mellom henholdsvis de innvandringspolitiske hensynene og kvinners behov for beskyttelse mot grov mishandling.

  Nemnda anser videre at «albanske myndigheter har evne og vilje til å beskytte mot trusler og vold som i denne saken». Den tilgjengelige informasjon om Albania gir imidlertid liten grunn til å forvente reell beskyttelse fra albanske myndigheter (jfr. eksempelvis U.S. Department of State sin rapport om Albania av mars 2002). Albanske myndigheters beskyttelse vil trolig kun være av en slik formell art som gjør den anvendelig i et avslag fra norske myndigheter, og ikke av en slik reell art som vil innebære effektiv beskyttelse mot eksmannens overgrep.

  Utlendingsnemndas øvrige praksis

  Etter en gjennomgang av nemndas praksisbase (www.une.no) har vi funnet ytterligere to vedtak fra nemndmøter vedrørende mishandling i ekteskap. I begge tilfeller var familiene fra Iran. I den ene saken (praksisbasens referansenummer: 80038781:80) ble det gitt avslag, ut fra samme begrunnelse som ovenfor:

  «Nemnda fant ikke at klageren fylte vilkårene for asyl da hennes problemer var av privat karakter og ikke kunne anses som «kjønnsbasert forfølgelse». Det var klagerens ektefelle som sto for mishandlingen og mishandling av kvinner er ikke sosialt akseptert i Iran og kan gi grunnlag for skilsmisse og erstatning. Myndighetene forutsettes å kunne gi klageren beskyttelse.” ”Nemnda fant heller ikke å kunne gi opphold på humanitært grunnlag, dels på grunn av innvandringspolitiske grunner da mishandling av kvinner er et universelt problem, og fordi hun kan søke skilsmisse som er vanlig i Iran.»

  I den andre saken (praksisbasens referansenummer: 89060596:80) ble opphold på humanitært grunnlag innvilget, uten at det klart fremgår av saksbeskrivelsen hvorfor denne saken ble vurdert annerledes.

  Ettersom de omtalte sakene ble behandlet i nemndmøte, danner sakene en negativ presedens for likeartede saker i fremtiden. På denne bakgrunn finner vi det nødvendig å signalisere vår sterke bekymring overfor Kommunalkomiteens medlemmer. Med mindre det kommer signaler fra annet hold, vil disse sakene risikere å være representative for norsk praksis overfor kvinner i slike situasjoner og deres barn.

  Med vennlig hilsen
  for Norsk Organisasjon for Asylsøkere

  Morten Tjessem
  generalsekretær

  Rune Berglund Steen
  fagpolitisk rådgiver

  Kopi:
  Kommunal- og regionaldepartementet, ved statssekretær Kristin Ørmen Johnsen
  Utlendingsnemnda, ved direktør Terje Sjeggestad
  Cecilia Bailliet, Universitetet i Oslo

  Aktuelle lenker:

  Sak 1:

 • Mot sin tredje jul på 10 kvadrat
 • Mot fjerde jul i kirkeasyl
 • Kastet ut av kirken

  Sak 2:

 • Kamp for å redde Diana
 • Sendes hjem til vold
 • Massiv støtte fra lokalmiljøet