fbpx
top

NOAS arbeider for å sikre barnas rettigheter

NOAS arbeider både politisk og rettslig for at barnas rettigheter skal ivaretas i utvisningssaker. 

Med statens ønske om å straffe foreldrene for brudd på utlendingsloven, rammes barna hardest. Det mener NOAS er feil.

Foreldre som utvises kan ha gjort noe som krever en reaksjon fra samfunnet. Barnas interesser må allikevel komme først. NOAS arbeider derfor både rettslig og politisk for å sikre barnas grunnleggende rettigheter.

 

NOAS gir gratis rettshjelp i saker som berører barn
NOAS gir gratis veiledning og rettshjelp til familier rammet av utvisningsvedtak.

Vi kjemper for at vedtak som fattes er i tråd med norsk og internasjonal lov – enten det er et avslag eller innvilgelse.

Vi skriver til utlendingsmyndighetene og argumenterer for at barna skal få de rettighetene de har krav på.

Og heldigvis, vårt arbeid nytter! 70 prosent av personene vi bistår får positivt svar.

Flere barn får beholde mamma eller pappa etter rettshjelp fra oss.

 

NOAS arbeider politisk for å sikre barnas rettigheter

Vår rettspolitiske seniorrådgiver Mona Dabour arbeider politisk for å sikre barnas rettigheter.

Erfaringen fra vårt rettshjelpsarbeid er at barns rettigheter ikke sikres i utvisningssaker.

Det prøver vi gjennom vårt politiske arbeid å få politikerne til å gjøre noe med!

Vår rettspolitiske seniorrådgiver Mona Dabour har de siste månedene snakket med mange politikere – fra alle partier på Stortinget – om at Norge svikter barns rettigheter i saker der en av foreldrene vurderes utvist.

Hun har gitt politikerne klare anbefalinger om hva som bør gjøres. Det viktigste tiltaket er at det gis andre reaksjoner enn utvisning – for å hindre at barn blir skilt fra mamma eller pappa.

I likhet med forskere, barnepsykologer og flere av stortingspartiene, mener vi det nå haster å endre regelverket for å sikre at barnets beste får den betydningen Barnekonvensjonen krever.

Alternativer kan for eksempel være lengre ventetid før de får permanent opphold. På den måten kan staten reagere på lovbrudd, og samtidig ivareta barns behov og menneskerettigheter.

 

 

Hannah Tembeka Tørres, Siril Berglund og Elin Berstad Mortensen er NOAS’ spesialister på høring av barn. De er del av vår barnefaglige gruppe, og hører barn i saker der en av foreldrene vurderes utvist.

NOAS snakker med barna
For å oppfylle barns rettigheter, snakker NOAS med barna.

Å la barn få muligheten til å uttale seg er viktig for å opplyse saken, og for å kunne gjøre en tilstrekkelig vurdering av hensynet til barnets beste i utvisningssaker.

Ifølge FNs barnekonvensjon artikkel 12, har barn rett til å bli hørt i saker som angår dem. Å bli hørt er derfor en rettighet i seg selv, og er svært viktig for å gjøre en god nok vurdering av barnets situasjon når barnets interesser skal veies mot såkalte innvandringsregulerende hensyn.

NOAS erfarer at dersom barn får muligheten til å uttrykke seg, kan det gi nyttig informasjon som kan være avgjørende for saken. Vår erfaring er også at mange barn ønsker å bli hørt.

Her kan du lese om hvordan NOAS snakker med barna.