fbpx
top

Samstemte om statsløshet

Innlederne på dagens seminar om statsløshet var samstemte: Norge bør innføre en definisjon av statsløshet i regelverket, en statsløshetsprosedyre og oppholdstillatelse for statsløse.

NOAS lanserte i dag rapporten Statsløse i norsk rettspraksis på et digitalt seminar, ledet av Kai Eide, styreleder i NOAS. Eide minnet om at statsløshet berører menneskers adgang til grunnleggende rettigheter som arbeid og utdanning, og hvorvidt disse menneskene kan forme et liv der de bor.

Rapporten følger opp en kartlegging av statsløshet fra FNs høykommissær for flyktninger fra 2015, og viser at nødvendige endringer ikke har blitt gjennomført. Fortsatt får statsløse ikke oppfylt sine rettigheter etter FN-konvensjonen om statsløses stilling av 1954, selv om det har gått over 60 år siden Norge ratifiserte konvensjonen.

Oppholdstillatelse er nødvendig
Rapportforfatter Marek Linha, juridisk rådgiver i NOAS, påpekte under seminaret at statsløshetskonvensjonen ikke uttrykkelig gir rett til opphold, men at oppholdstillatelse er en logisk og nødvendig forutsetning for at statsløse skal få sine rettigheter etter konvensjonen.

Ifølge en bestemmelse i utlendingsforskriften (§ 8-7) kan opphold gis etter en skjønnsmessig vurdering ved praktiske hindringer for retur. Men i praksis er dette en streng unntaksregel, og siden 2008 har denne unntaksregelen kun blitt benyttet i ca. 10 saker. Bestemmelsen passer også dårlig til statsløses situasjon, siden det forutsetter at det søkes beskyttelse først. Selv om mange statsløse har et beskyttelsesbehov, gjelder det ikke nødvendigvis alle.

Samstemte om anbefalinger
Under seminaret fikk vi kommentarer til rapporten fra:

  • Hanne Krogenæs, advokatfirmaet Sulland. Krogenæs har vært konsulent for UNHCR som nasjonal ekspert på statsløshet
  • Wilfried Buchorn, Deputy Representative, UNHCR Norden og Baltikum
  • Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge
  • Adele Matheson Mestad, direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Samtlige innledere var samstemte i at Norge bør følge opp rapportens anbefalinger, som er tilsvarende anbefalingene UNHCR allerede kom med i kartleggingen fra 2015: Norge bør innføre en definisjon av statsløshet i norsk regelverk, en prosedyre for å identifisere statsløshet og et eget oppholdsgrunnlag for statsløse.

Barn født til statsløshet
UNHCR og UNICEF tok særlig opp behovet for å forhindre at barn fødes til statsløshet i Norge. UNICEF understreket at alle barn har rett til identitet og statsborgerskap, og at mangel på definisjon av statsløshet og statsløshetsprosedyre fører til brudd på barns rettigheter.

Les rapporten her

Kontakt i NOAS: Marek Linha, juridisk rådgiver (marek.linha@noas.org / 908 15 446)