fbpx
top

NOAS’ samarbeidspartnere

Juss-Buss
Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Juss-Buss jobber med saker som gjelder arbeidsrett, familierett, fengselsrett, gjeldsrett, husleierett, sosialrett, trygderett og utlendingsrett. Innen utlendingsrett jobber de særlig med familieinnvandring, visum, arbeidstillatelse, studentopphold, utvisning, statsborgerskap, permanent oppholdstillatelse og reisedokumenter for utlendinger.
Les mer her: www.jussbuss.no

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Arbinsgate 7, 0253 OSLO
Telefon: 22 84 29 00
Faks: 22 84 29 01
E-post: leder@jussbuss.no

SEIF
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon. SEIF informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på en lang rekke områder, slik som NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelse, familiegjenforening, økonomiske problemer, tvangsekteskap og æresrelatert. SEIF har kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim, hvor hjelpesøkende kan henvende seg med sine problemer. Målsettingen er å hjelpe Norges nye borgere til å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer.
Les mer her: www.seif.no

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: C J Hambros Plass 7, 4. etg
Postadresse: Postboks 6856 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Tlf: 22 03 48 30,
Fax: 22 11 05 13
E-post: seif@seif.no

Helsesenteret for papirløse migranter
Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som ikke har lovlig oppholdsgrunnlag i Norge.  Helsesenteret tilbyr gratis helsehjelp der en kan møte sykepleier, lege, psykolog og fysioterapeut etc. for konsultasjon. Senteret eies, styres og driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors.
Les mer her: http://www.bymisjon.no/papirlose/

Kontaktinformasjon:
Besøks- og postadresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo
Telefon: 48 89 05 60

UNHCR regionkontor i Stockholm
Påvirkningsarbeid, varige løsninger og kapasitetsbygging er hjørnesteinene i UNHCRs virksomhet i Baltikum og Norden. Den viktigste oppgaven til UNHCRs regionkontor er å støtte regjeringene i regionen i implementeringen av Flyktningkonvensjonen av 1951 og å sette flyktning- og asylspørsmål på den offentlige dagsorden.
Les mer her: www.unhcr.se

Kontaktinformasjon:
UNHCRs regionkontor: Ynglingagatan 14, 6 floor,  11347 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 (0)8 457 48 80
Fax +46 (0)8 457 48 87
E-post: swest@unhcr.org

Redd Barna
Redd Barna er en medlemsorganisasjon og en uredd og tydelig forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redd Barnas overordnede mål er et samfunn der barns menneskerettigheter er ivaretatt. Redd Barnas verdier bygger på FNs Barnekonvensjon og menneskerettighetserklæring, barns beste er deres første prioritet samt at alle barn har like rettigheter slik som rett til utdanning, helse, nødhjelp og beskyttelse mot overgrep.
Les mer her: www.reddbarna.no

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Redd Barna, Postboks 6902 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo
Sentralbord: 22 99 09 00

Norsk P.E.N.
Norsk P.E.N. er den norske avdelingen av International P.E.N., verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon. Norsk P.E.N. er en medlemsorganisasjon som primært arbeider for forsvar av ytringsfriheten for sine medlemmer, og andre i samme yrkesgrupper som henvender seg til dem, både fra inn- og utland. Norsk P.E.N. mottar et stadig økende antall henvendelser fra skribenter, etc. som sitter i asylmottak i Norge. I hovedsak vil Norsk P.E.N. kunne bistå asylsøkere med bakgrunn som skribenter etc. som har fått avslag fra UDI.
Les mer her: www.norskpen.no

Kontaktinformasjon:
Norsk P.E.N: Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, Norway
Tlf +47 22 60 74 50
Mobil: 926 88 023
Fax +47 22 60 74 51
Epost: pen@norskpen.no

Advokatforeningen
Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Målet er å være en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Foreningen skal være advokatenes fremste arena for rettspolitisk engasjement. De jobber med å sikre advokater gode rammevilkår, fremme rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper, utvikle regler for gode advokatskikk, og gi medlemsservice i form av rådgivning og medlemstilbud.  
Les mer her: www.advokatforeningen.no    

Kontaktinformasjon:
Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon: 22 03 50 50
Faks: 22 11 53 25
E-post: post@advokatforeningen.no

Helsingforskomiteen
Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjøres gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte. Helsingforskomiteen arbeider etter overbevisningen om at dokumentasjon og aktivitet fra organisasjoner er av avgjørende betydning for at statene skal trygge menneskerettighetene i eget og andre land.
Les mer her: www.nhc.no   

Kontaktinformasjon:
Adresse: Kirkegata 5, 0153 Oslo
Telefon: 22 47 92 02
Telefax: 22 41 60 76
E-post: nhc@nhc.no

Amnesty
Amnesty en verdensomspennende og medlemsstyrt uavhengig organisasjon. Amnesty aksjonerer for å stoppe henrettelser og tortur, kreve ytringsfrihet, rettferdige rettssaker og protestere mot diskriminering. De er opptatt av å ha et bredt spekter av saker med hensyn til type menneskerettighetsbrudd, geografisk spredning og kjønn. De jobber med alle sine aksjoner til de er løst eller avsluttet av en annen grunn.
Les mer her: www.amnesty.no

Kontaktinformasjon:
Adresse: Grensen 3, 0159 Oslo
Postadresse: P.O. Box 702 Sentrum, 0106 Oslo
Sentralbord: 22 40 22 00
E-postadresse: info@amnesty.no

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon, og deres mål er menneskeverd og like rettigheter for alle. Folkehjelpa driver flyktning-, asyl- og integreringsarbeid på nasjonalt plan. Blant annet driver de dialogarbeid mot rasisme, opplæring og oppfølgning av verger for enslige mindreårige asylsøkere, og de drifter ni asylmottak.
Les mer her: www.folkehjelp.no    

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Storgata 33 A, 9. etasje.
(Brugata trikkeholdeplass, rett ovenfor Gunerius)
Postadresse: Postboks 8844, Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: +47 22037700
Telefaks: +47 22200870
Epost: norsk.folkehjelp@npaid.org
 
Røde Kors
Røde Kors streber for å forebygge, hindre og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonsens formål er å beskytte liv og helse, og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. Røde Kors i Norge arrangerer blant annet forskjellige aktiviteter på asylmottak, og de har en besøkstjeneste til Trandum utlendingsinternat.
Les mer her: www.rodekors.no

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo
Sentralbord: 05003
E-post: Post@redcross.no
 
Flyktninghjelpen
Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som gir hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden. Flyktninghjelpen yter humanitær hjelp til flyktninger, internt fordrevne og tilbakevendte personer, og arbeider aktivt for å fremme flyktninger og internt fordrevnes sak i programland, internasjonale fora og i Norge. I tillegg driver Flyktninghjelpen Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) i Genève som kartlegger og rapporterer om situasjonen for verdens internt fordrevne på oppdrag fra FN.
Les mer her: www.flyktninghjelpen.no

Kontaktinformasjon:
Flyktninghjelpen: Postboks 6758 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Grensen 17, Oslo
Sentralbord: 23109800
E-post: nrc@nrc.no