fbpx
top

Riksadvokaten følger Høyesterett og NOAS

Høyesterett har fastslått at NOAS’ har rett i at Norge bryter flyktningkonvensjonen ved rutinemessig fengsling av asylsøkere som tar seg inn i landet med falske dokumenter. Riksadvokaten sier nå at politiets praksis må endres.

I brev av i dag instruerer Riksadvokaten om at praksis skal følge Høyesteretts uttalelse. Det innebærer at politiet må legge til grunn en annen forståelse av flyktningkonvensjonen enn den som til nå har vært praktisert. Konvensjonen sier at en flyktning kan gjøre bruk av falske dokumenter for å kunne søke beskyttelse i et trygt område. I følge konvensjonen skal flyktningen, etter å ha tatt seg inn i landet «without delay», gi seg til kjenne for landets myndigheter som asylsøker.

I Norge har begrepet «without delay» blitt oversatt med ordet «straks». Politiet har praktisert at dette innebærer at en flyktning umiddelbart ved ankomst må gjøre klart at han eller hun har bruikt falske dokumenter for å kunne ta seg til Norge og med hensikt å søke beskyttelse.

Høyesterett mente, som NOAS i vår rapport om norsk praksis med internering og fengsling av asylsøkere, at begrepet «without delay», ikke skal forstås som «straks», men som «uten ugrunnet opphold». Myndighetene må vurdere i hver enkelt sak hvilken situasjon flyktningen objektivet sett har vært i, hvilken kunnskap tillit han eller hun kunne ha til norske myndigheter og hvordan flyktningen, ut fra sine forutsetninger, hadde grunn til å oppfatte egen situasjon.

Når det gjelder hvordan konvensjonen skal forstås når den beskriver at flyktningen «coming directly» fra et utrygt område, vises Riksadvokaten til NOAS rapport. Det er ikke korrekt å tolke dette vilkåret som «første trygge land». Bruken av disse ordene i retningslinjene var aldri ment å føre til en strengere praksis enn det som følger av flyktningkonvensjonen. Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak. En flyktning vil kunne anses å ha kommet direkte selv om det er foretatt nødvendige stopp i andre land som følge av transitt. Det betyr at straffritaket også vil kunne komme til anvendelse selv om flyktningen ikke har til hensikt å søke asyl i riket.

NOAS er godt fornøyd med at både Høyesterett og Riksadvokaten nå har bekreftet funnene i rapporten. Vi ser frem til å se hvordan ny praksis utvikler seg. Samtidig er det viktig at de som kan ha vært utsatt for straffeforfølgelse, uten at de har begått en ulovlig handling, gis erstatning, og ikke drar med seg en uriktig straffedom når de skal integreres i det norske samfunnet.

Les mer:
Riksadvokatens nye retningslinjer (PDF)
https://www.noas.no/hoyesterett-bekrefter-funn-i-noas-rapport-norge-bryter-flyktningkonvensjonen-artikkel-31/
https://www.noas.no/rapport-om-internering-norge-bryter-internasjonale-forpliktelser/
http://www.dagbladet.no/2014/07/04/nyheter/samfunn/politikk/hoyesterett/asykl/34190418/