fbpx
top

Retur uten rettssikkerhet

NOAS kronikk på trykk i Dagbladet 19.02.13:

I 2012 ble 4901 personer tvangsutsendt fra Norge. Norge mangler et uavhengig tilsyn med internering og tvangsutsendelser av asylsøkere, noe som er i strid med forpliktelsene i EUs returdirektiv og Europarådets retningslinjer. Konsekvensen er lite kunnskap om hvordan returene gjennomføres, og hvordan det går med dem som returneres.

Siden EUs returdirektiv ble innført i 2010, har Norge vært forpliktet til å monitorere, eller føre tilsyn med tvangsreturer av asylsøkere og andre utlendinger. Like lenge har Norge forsømt sin forpliktelse. Dagens tilsyn med returprosessen er svært begrenset, og tilfredsstiller ikke kravene som oppstilles i direktivet.

Likevel har norske myndigheter hevdet at Norge oppfyller forpliktelsen gjennom institusjoner som Sivilombudsmannen og Barneombudet. NOAS har nylig publisert rapporten Monitorering av tvangsretur av asylsøkere – NOAS’ anbefalinger for en tilsynsordning som oppfyller Returdirektivets krav som viser at dette ikke er tilfelle.

NOAS’ undersøkelser viser at instansene som er ment å oppfylle Norges forpliktelser på ingen måte fører tilsyn med tvangsreturer. I praksis er det bare forholdene på utlendingsinternatet Trandum som er gjenstand for tilsyn, og hoveddelen av dette tilsynet utføres av et organ som ikke oppfyller direktivets krav til uavhengighet.

Nye retningslinjer

Også norske myndigheter synes å ha forstått at dagens tilsynsordninger ikke er tilstrekkelige. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med retningslinjer for monitorering av tvangsretur som snart vil publiseres. NOAS og andre organisasjoner har i flere omganger gitt innspill, men prosessen har ellers vært lukket.

Mange returer

Politiets utlendingsenhet har i 2013 et mål om å sende minst 4700 personer ut av Norge med tvang. Barnefamilier er en prioritert gruppe i tiden fremover. NOAS anerkjenner at tvangsretur er en naturlig del av europeiske lands asyl- og returpolitikk. Samtidig mener vi at det er svært viktig at menneskerettslige standarder ivaretas og at returene gjennomføres på en verdig og human måte. Et godt tilsyn med tvangsreturer vil bidra til å holde slike høye standarder.

Forholdene etter retur

Tilsyn med returprosessen bør også omfatte undersøkelser av hvordan det går med personer som tvangsreturneres. Menneskerettslige forpliktelser tilsier at Norge også bør undersøke hva som skjer med dem som sendes tilbake. Slike undersøkelser vil også kunne bidra til å styrke det norske asylsystemets legitimitet.

Innfør tilsyn nå

Norge er på overtid med å innføre bedre tilsyn med tvangsmessige returer. Representanter for regjeringen og norske utlendingsmyndigheter har gitt utrykk for at norsk asyl- og returpolitikk er så velfundert og grundig at det ikke treffes gale beslutninger i utlendingsforvaltningen.

NOAS mener norske myndigheter bør gjøre en større innsats for å dokumentere at de ikke gjør feil. Som et første steg bør regjeringen innføre et system for monitorering av tvangsretur som tilfredsstiller returdirektivets krav.