fbpx
top

Rettshjelpsutvalgets forslag

Det regjeringsoppnevnte rettshjelpsutvalget la fram sin utredning 30. april. Utvalget peker på klare svakheter ved rettshjelpen i utlendingssaker.

NOAS har tidligere påpekt at rettssikkerheten til barn og voksne på flukt trues, blant annet på grunn av manglende tilgang på rettshjelp.

Rettshjelpsutvalget kommer med følgende anbefalinger til forbedring:

Rettshjelpen i utlendingssaker bør først og fremst rettes inn mot forvaltningens behandling av sakene. Rettshjelp skal fortsatt være gratis.

Stykkpris beholdes som system for salærfastsettelse i utlendingssaker utenfor domstolene, unntatt ved personlig frammøte for UNE.

Flere timer rettshjelp
Utvalget foreslår også en økning i antall timer rettshjelp:

  • åtte timer rettshjelp i ordinære asylsaker
  • fem timer i Dublinsaker og saker som anses åpenbart grunnløse, samt tre nye timer ved utsatt iverksettelse
  • fem timer ved forhåndsvarsel om utvisning eller tilbakekall av opphold/statsborgerskap
    • tre nye timer ved klage
    • åtte timer ved klage om det ikke er gitt rettshjelp ved forhåndsvarsel
  • fem timer i bortvisningssaker, der det er behov for rettshjelp
  • to timer ekstra for samboere og hvert barn over syv år

Regelen om skjønnsmessig innvilgelse av gratis rettshjelp flyttes til utlendingsloven. Bestemmelsen bør håndheves mer liberalt enn dagens restriktive praksis, slik at terskelen for å innvilge gratis rettshjelp i utlendingssaker ligger på omtrent samme nivå som i sakene som innvilges støtte etter skjønnsbestemmelsen i rettshjelpsloven.

Om retten til rettshjelp

Utvalget vil videreføre regelen om at man ikke har rett på rettshjelp ved klage på oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Videre foreslår utvalget å gjeninnføre rett til rettshjelp for utvisning ved straffbare handlinger og i saker som gjelder § 32 a&d. Dette er saker hvor asylsøkeren har fått asyl eller annen form for beskyttelse i et annet land, eller har hatt opphold i en stat eller et område hvor

søkeren ikke var forfulgt. I saker hvor staten anker en tingrettsdom vil utvalget innføre rett til rettshjelp.

Rettshjelpsutvalget understreker betydningen av rettslig avklaring av spørsmål av stor individuell og prinsipiell betydning. For å sikre reell tilgang til domstolsbehandling foreslår utvalget å etablere en finansieringsordning som kan bidra til at prinsipielle avgjørelser i utlendingssaker i større grad enn i dag kan bli undergitt domstolskontroll:

«En annen mulighet kan være at noen med god oversikt over utlendingsfeltet plukker ut saker de mener reiser spørsmål som bør prøves for domstolene, og betaler for rettshjelp i disse sakene. UDI og UNE har svært god kjennskap til utlendingsområdet, men er ikke egnet til å avgjøre hvilke av sine egne avgjørelser som bør prøves for domstolene. I stedet kan én eller flere organisasjoner som jobber på utlendingsfeltet, for eksempel NOAS, gis øremerket støtte til å føre prinsipielle utlendingssaker for domstolene. For å sikre at det føres flere prinsipielle saker enn i dag, foreslår utvalget at det settes av 4 millioner kroner hvert år til dette formålet.»