fbpx
top

Rettigheter for nord-irakere som tidligere har hatt midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening

Nord-irakere som tidligere har hatt midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening – såkalt MUF-status vil få midlertidig arbeidstillatelse. UDI klargjør også hvilke sosiale rettigheter denne gruppen har.

Nord-irakere som tidligere har hatt midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening – såkalt MUF-status vil få midlertidig arbeidstillatelse. UDI klargjør også hvilke sosiale rettigheter denne gruppen har.
Flere kommuner har henvendt seg til Utlendingsdirektoratet (UDI) med spørsmål om rettigheter for nord-irakere som tidligere har hatt midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening – såkalt MUF-status.

UDI kan opplyse, etter å ha konsultert med Kommunal- og Regionaldepartementet, at de som har fått et endelig avslag på en søknad om asyl har rett til helsetjenester etter lov om kommunehelsetjenester, og at barn omfattes av opplæringsloven og lov om barneverntjenester.

De som har fått endelig avslag på asylsøknaden har imidlertid ikke rett til:

 • Ytelser etter sosialtjenesteloven

 • Norskundervisning eller eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne

 • Trygdeytelser

 • Tilbud fra aetat

 • Bostøtte
 • Etter lov om sosiale tjenester, opphører retten til ytelser i det øyeblikk personen har plikt til å forlate Norge, det vil si ved utløpet av den utreisefrist som fastsettes av politiet i forbindelse med et endelig avslag på en søknad om asyl.

  UDI har tidligere bestemt at personer i denne gruppen som har fått endelige avslag på sine asylsøknader kan få midlertidig arbeidstillatelse etter gjeldende regelverk. De som er bosatt i en kommune etter avtale med UDI, vil kunne bli boende der dersom de kan forsørge seg selv. Kommunene vil fortsatt få utbetalt integreringstilskudd for disse.

  Personer som ikke kan forsørge seg selv, vil kun ha et tilbud om opphold i et statlig mottak for asylsøkere. I mottaket vil de få samme tilbud som andre asylsøkere med endelig avslag.

  UDI vil sørge for informasjon til de dette gjelder, og vil bistå i den praktiske gjennomføringen av flyttingen tilbake til statlige mottak for de det vil gjelde.

  Pressemeldingen på UDIs hjemmesider