fbpx
top

Regjeringen snikinnfører politisk styring

Regjeringen foreslår i dag den mest omfattende endringen av norsk asylforvaltning siden opprettelsen av Utlendingsnemnda (UNE), og legger opp til at forslaget skal hurtigbehandles i Stortinget på under en uke.

NOAS reagerer kraftig på at regjeringen forsøker å bruke dagens situasjon, hvor det er behov for raske endringer i håndteringen av asylsøkere ved Russlands-grensen, til å gjennomføre dyptgripende og kontroversielle strukturendringer i utlendingsforvaltningen.

– Innføring av politisk styring i utlendingssaker blir kamuflert som et hastetiltak for å håndtere situasjonen i Finnmark. Ikke bare er vi fullstendig uenige i forslagets innhold, vi reagerer også på en uredelig framgangsmåte, sier rådgiver i NOAS Mari Seilskjær.

Regjeringen ønsker å instruere UNE, klageorganet i utlendingssaker, i alle sakstyper. Spørsmålet har tidligere vært utredet av Mæland-utvalget (NOU 2010: 12 Ny klageordning for utlendingssaker), som foreslo at regjeringen skulle få en noe utvidet instruksjonsmyndighet, men at regjeringen ikke skulle ha adgang til å instruere klageorganet i asylsaker. Mæland-utvalget mente at vurderingen av asylsaker står i en særstilling. Vurderingen innebærer ingen form for fritt forvaltningsskjønn, og det er ikke rom for politiske overveielser. Utvalget vektla at en spesialisert klageinstans med faglige innsikt og juridisk kompetanse kan særlig sikre legitimitet i disse sakene, noe som er særlig viktig fordi sakene har stor velferdsmessig betydning for menneskene det gjelder.

– Regjeringen skriver at forslaget deres «i hovedsak bygger på» Mæland-utvalgets forslag, men unnlater å si at den mest sentrale delen av forslaget går helt på tvers av utvalgets anbefalinger, sier Seilskjær.

Regjeringens forslag innebærer ingen effektivisering av prosessen, og er ikke et ressursbesparende tiltak. Saker vil fortsatt behandles i klageorganet på samme måte som tidligere, med den forskjellen at regjeringen nå kan instruere om hvordan sakene skal vurderes.

– UNE er i dag et politisk uavhengig forvaltningsorgan med domstolsliknende trekk. Formålet med å opprette et slikt klageorgan var å styrke rettssikkerheten og sikre en reell toinstansbehandling. Hvis UNE underlegges politisk kontroll, har vi ikke lenger en uavhengig klageinstans. Det er dramatisk, sier Seilskjær.

Regjeringen skriver i forslaget at en tydelig styring fra politiske myndigheter vil gi raskere avklaringer av praksis, noe som igjen vil føre til større forutberegnelighet for den enkelte klager.

– Utsagnet viser at asylsøkere ikke lenger vil få en reell klagebehandling av saken sin. Det departementet faktisk sier, er at hvis du har fått ett avslag, kan du regne med å få avslag også i klageomgangen. Det er skamløst å framstille det som en forbedring for den enkelte klager, når det i realiteten er snakk om en alvorlig svekkelse av rettssikkerheten i spørsmål som kan gjelde liv og død, uttaler Seilskjær.

Regjeringens forslag finnes her.
Kontaktperson: Mari Seilskjær, rådgiver i NOAS. Mobil: 913 34 364. E-post: mas@noas.org.