fbpx
top

Raskere integrering

NOAS har deltatt i høring på Stortinget og gitt våre innspill til regjeringens stortingsmelding om integrering. Vi mener at integreringsarbeidet må starte tidligere i prosessen og omfatte flere. 

NOAS mener at integreringsmeldingen inneholder mange fornuftige tiltak, og er blant annet positiv til at introduksjonsprogrammet gjøres mer arbeidsrettet og at integreringstiltak tilpasses flyktningenes individuelle forutsetninger.

Vi er imidlertid bekymret over at regjeringen gjør lite for å få slutt på at asylsøkere går passive i mottak i over et år. Sylvi Listhaug har uttalt at integreringstiltak må starte så tidlig som mulig i mottaksfasen og at klientifisering skal motvirkes, men foreslår likevel få tiltak som gjelder dem som venter på svar på asylsøknaden.

Sosialt arbeid overfor blant andre psykisk syke, sosialklienter og arbeidsledige handler i stor grad om myndiggjøring. I behandlingen av asylsøkere synes derimot normen å være umyndiggjøring og passivisering. NOAS mener asylsøkere må gis mulighet til å ta i bruk og styrke egne ressurser i så stor utstrekning som mulig. Også på dette feltet bør målet være at mennesker tenker at «jeg eier mitt liv og er ansvarlig for valgene jeg tar og hvordan jeg bruker de mulighetene jeg får».

NOAS mener også at volumet på foreslåtte integreringstiltak er altfor lite. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen 59 millioner til målrettede integreringstiltak. Det vil være samfunnsøkonomisk gunstig å bruke mye mer av midlene som nå spares inn på grunn av lave asylankomster til å styrke integreringsarbeidet i mottak, for å motvirke lang tids passivitet. Ingen er tjent med at asylsøkere først brytes ned, for så å skulle bygges opp igjen. Å bruke en større andel av integreringsmidlene i en tidlig fase, vil være langt mer effektiv ressursbruk.

Integreringstiltak må ses i sammenheng med asylinnstrammingene som nå er til behandling. Det er viktig at det ikke vedtas innstramminger for familiegjenforening, permanent opphold og midlertidige tillatelser som slår bena under en styrket integreringspolitikk.

Hele NOAS’ uttalelse kan leses her.

Stortingsmeldingen «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» kan leses her.