fbpx
top

Norge bryter internasjonale forpliktelser

I en ny rapport gjennomgår NOAS Norges internasjonale forpliktelser ved fengsling og internering av asylsøkere. Rapporten avdekker at Norge på flere områder bryter med internasjonale forpliktelser og anbefalinger.

NOAS’ rapport «Detention of Asylum Seekers – Analysis of Norway’s international obligations, domestic law and practice» viser følgende:

Norge bryter flyktningkonvensjonen ved å fengsle asylsøkere for irregulær innreise.

En fluktsituasjon gjør det ofte nødvendig for en asylsøker å reise ved hjelp av smuglere, enten uten dokumenter eller med falskt pass. Flyktningkonvensjonen gjør det derfor straffritt for asylsøkere å reise inn i landet på irregulære måter, hvis nærmere bestemte vilkår er oppfylt.

I Norge i dag straffes ofte asylsøkere med bøter eller fengsel for ulovlig innreise, i strid med flyktningkonvensjonens artikkel 31 (1). Det er to hovedgrunner til dagens praksis. For det første kjenner ikke norske myndigheter til flyktningkonvensjonens bestemmelse i tilstrekkelig grad. For det andre er riksadvokatens retningslinjer og påtalepraksis ikke i overensstemmelse med bindende, folkerettslige regler for traktattolkning. Asylsøkeres rettssikkerhet blir dermed ikke ivaretatt.

Rapporten gir en kritisk gjennomgang av grunnlaget for bruk av lukkede mottak.

Et lukket mottak innebærer frihetsberøving, som er strengt regulert i menneskerettighetskonvensjoner Norge er forpliktet av. Retten til frihet, eller bevegelsesfrihet, er en menneskerett. Inngrep i denne friheten, som internering og frihetsberøvelse, kan bare skje dersom en rekke vilkår er oppfylt. Om man kaller en institusjon for et lukket mottak, et retursenter eller et fengsel har ingen betydning for om en internering eller fengsling er lovlig.

Ifølge Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 5 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 9, kan internering bare finne sted hvis det er nødvendig, proporsjonalt og rimelig. Det må også vurderes i hvert enkelt tilfelle om mindre inngripende tiltak enn internering er tilstrekkelig for å oppnå formålet.

Disse prinsippene følger av menneskerettighetsforpliktelser som er gjort til norsk lov, og enhver internering må vurderes individuelt på bakgrunn av disse reglene. Hvis reglene ikke følges, innebærer det altså menneskerettighetsbrudd, og et brudd på norsk lov. Hvordan skal norske myndigheter kunne bruke internering i større grad og samtidig fastholde at domstolene skal vurdere grunnlaget for frihetsberøvelse individuelt?

Les rapporten her (PDF).
Les rapportens hovedfunn og anbefalinger på norsk (PDF).

NOAS ønsker med denne rapporten å bidra til en mer faktabasert debatt om bruk av internering i lukkede mottak. Rapportens første del er en juridisk analyse av Norge internasjonale forpliktelser etter folkeretten. Rapportens annen del undersøker i hvilken grad norsk lovverk og praksis er i samsvar med disse reglene i dag.

Rapporten er utarbeidet av statsviter Marek Linha og juridisk rådgiver André Møkkelgjerd. Rapportens hovedfunn oppsummeres i 12 hovedpunkter, med NOAS’ anbefalinger til norske myndigheter.

Kontakt i NOAS:
Juridisk rådgiver André Møkkelgjerd, tlf. 91601141, andre.mokkelgjerd@noas.org