fbpx
top

Problematisk fra Landinfo

I sin kronikk 12. november påpekte Aage Borchgrevink i Den Norske Helsingforskomité det problematiske i uten videre å oppfatte Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon som en nøytral instans, all den tid de i sine vitnemål for domstoler forsvarer vedtak de selv har levert premissene til. Han viste spesielt til at domstolene i enkelte tsjetsjenske asylsaker har tilsidesatt FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sine anbefalinger, blant annet på bakgrunn av Landinfos vitnemål.