fbpx
top

Politikere må handle nå!

Politiet sier de vil fortsette å returnere til Russland i helga. Listhaug holder på at det er et trygt tredjeland, uten å kunne begrunne det. NOAS krever at politiske beslutningstakere handler umiddelbart for å sikre at ikke tvangsreturene bryter med våre internasjonale forpliktelser.

Den siste uken har vist at regjeringen ikke har godt nok faglig grunnlag for å kunne sende tilbake personer uten varig opphold i Russland. Etter hva NOAS er kjent med, skal uttransporteringen fortsette allerede i morgen. Blant dem som står på listen for uttransportering, er syrere som kun har reist igjennom Russland med kjøpte visum. Dette er personer som risikerer ikke å få tilgang til asylbehandling i Russland, og heller ikke få en rettssikker prosess.

Ifølge Den europeiske menneskerettighetsdomstolens (EMDs) dom M.S.S v.s Belgia, som gjaldt returer til Hellas, er statene forpliktet til å undersøke om det de facto er tilgang for de returnerte å søke om opphold eller asyl for å forhindre at de blir sendt tilbake til forfølgelse. Undersøkelsene må gjøres før retur finner sted. Dette følger av våre folkerettslige forpliktelser.

Vi ber derfor politiske beslutningstakere om å sørge for at:

  1. Returer av personer uten varig oppholdstillatelser eller dobbelt statsborgerskap utsettes inntil utlendingsforvaltningen har gjort en grundig undersøkelse av om Russland vil anses som et trygt tredjeland i henhold til prinsippene fra EMD-dommen.
  2. Norske myndigheter før retur forsikrer seg om at asylsøkere under søknadsperioden får tilgang til basisytelser, et sted å bo, mat og nødvendig helsehjelp i Russland.
  3. Den delen av instruksen av 25. november 2015 som anser Russland som trygt tredjeland for personer uten varig opphold midlertidig suspenderes mens utlendingsforvaltningen foretar en uavhengig undersøkelse av om forutsetningen samsvarer med de faktiske forholdene i Russland.

Det er nå opp til ansvarlige politiske beslutningstakere å gjøre de nødvendige tiltak for å sikre at Norge overholder våre folkerettslige forpliktelser.