fbpx
top

Oppklaringer om Storskog-saker

Det er mange som henvender seg til NOAS med spørsmål om saker som angår Storskog. NOAS har skrevet ned en kort oversikt som kan gi svar på spørsmål relatert til Storskog-sakene når det gjelder klage og advokatbistand.

Realitetsbehandling av asylsøknad

Når UDI avviser en asylsøknad, betyr dette at de ikke realitetsbehandler asylsøknaden. Norske myndigheter mener Russland er å anse som et trygt tredjeland, og at det derfor er russiske myndigheter som skal realitetsbehandle søknaden.

NOAS har ikke informasjon om hvor mange asylsøknader som blir realitetsbehandlet, og hvor mange som blir avvist. Vi har heller ikke konkret informasjon om hvilke typer oppholdsstatus i Russland som medfører at asylsøknaden blir avvist.

Justisdepartementet har kommet med følgende instruks om avvisning av saker fra asylsøkere med opphold i Russland: http://www.udiregelverk.no/PageFiles/11690/GI-13-2015.pdf

UDI har kommet med følgende rundskriv om behandling av saker fra asylsøkere som har kommet over den norsk-russiske grensen på Storskog: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2015-013/

Klage

Alle Storskog-asylsøkere som får avvist sin asylsøknad kan klage

NOAS understreker at det er viktig for asylsøkere å bruke klageretten.

Du må klage i løpet av tre uker fra du får vite om vedtaket.

Hvis du ikke klager innen tre uker, kan du likevel klage hvis du har nye opplysninger i saken.

Advokat

Om asylsøkere har krav på advokat og får oppnevnt advokat fra UDI, har sammenheng med når de fikk vedtak og når de søkte om asyl i Norge. Følgende grupperinger kan nevnes:

  • Storskog-asylsøkere som har fått vedtak før november 2015: har krav på advokat og har fått automatisk oppnevnt advokat fra UDI.
  • Storskog-asylsøkere som har fått vedtak etter november 2015: har krav på advokat, men får ikke tildelt advokat fra UDI.

PU skal underrette asylsøkerne i disse gruppene om vedtaket og informere om retten til å klage og retten til bistand fra advokat. Asylsøkere som ønsker navn på advokater, skal få en liste med navn og kontaktinfo fra PU. Navnene fra advokatene er fra UDIs advokatordning.

  • Storskog-asylsøkere som kom til Norge etter 8. desember 2015: har rett til å klage, men de har ikke krav på advokat, og vil ikke få tildelt advokat fra UDI.

Dette grunnet en forskriftsendring i utlendingsforskriften § 17-18 annet ledd, som trådte i kraft 8. desember 2015. Forskriftsendringen gjelder ikke for dem som søkte om beskyttelse før 8. desember 2015.

  • Storskog-asylsøkere som er enslige mindreårige asylsøkere = får alltid oppnevnt advokat.

Er advokatbistanden gratis?

De asylsøkerne som har krav på advokat, vil få advokathjelp gratis.

Asylsøkere som ikke har krav på advokat, må enten betale for advokathjelp, eller kontakte NOAS for gratis rettshjelp. De som ikke har krav på advokat etter dagens regelverk, er asylsøkere som kommer over Storskog etter 8. desember 2015.

Per 15. mars har ingen asylsøkere kommet over Storskog etter forskriftsendringen som trådte i kraft den 8. desember 2015.

Faktum er at alle som kom over Storskog i 2015 har krav på gratis advokathjelp. Hvis det derimot kommer asylsøkere over Storskog fremover, vil de ikke ha krav på advokat.