fbpx
top

Opphør av flyktningstatus bryter flyktningkonvensjonen og menneskerettigheter

Regjeringens instruks om opphør av flyktningstatus er mangelfullt utredet og i strid med FNs flyktningkonvensjon og menneskerettighetene. Opphør er et symbolpolitisk tiltak, som har påført tusenvis av flyktninger i Norge stor usikkerhet og vært til hinder for integrering.

29. august lanserer Redd Barna, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og Fellesorganisasjonen (FO) en rapport som kritisk gjennomgår det juridiske grunnlaget for instruksen og utlendingsforvaltningens praksis. Gjennom intervjuer av flyktninger fra Somalia, viser rapporten praksisens alvorlige konsekvenser for integreringen.

1600 satt i fare

Opphørsbestemmelsen i FNs flyktningkonvensjon har til nå knapt blitt brukt, verken i Norge eller i andre europeiske land. I asylforliket fra november 2015, ble stortingsflertallet enige om at opphør av flyktningstatus kan besluttes, dersom sikkerhetssituasjonen i hjemlandet har blitt stabilt og varig forbedret og flyktningen igjen kan søke beskyttelse fra hjemlandets myndigheter.

Regjeringen valgte i mars 2016 å instruere forvaltningen om at opphør skal anvendes, dersom vilkårene er oppfylt. Regjeringen valgte å frata forvaltningen muligheten til å bruke skjønn i vurderingen av opphørssaker.

Instruksen har så langt først og fremst rammet somaliske flyktninger. 1 600 somaliske flyktninger med flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse i Norge, er satt i fare for å miste flyktningstatus og oppholdstillatelse, og risikere tvangsretur til Mogadishu.

– Norske myndigheter bryter flyktningkonvensjonen og norsk lov. Somaliske flyktninger forventes å reise tilbake til en utrygg tilværelse som ikke tilfredsstiller kravene om vesentlige og varige endringer i hjemlandet. Den somaliske staten kan ikke tilby effektiv beskyttelse, sier André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver i NOAS.

Redd Barna kom tidligere i år med en rapport om krig mot barn, som viser at Somalia er det tredje farligste landet i verden å vokse opp i.

– Vi er sterk bekymret for konsekvensene dette har for barna i familiene dette gjelder. Disse barna har kommet på flukt til Norge, fra et land i konflikt, og nå skal de igjen oppleve stor usikkerhet og utrygghet, sier Camilla Scharffscher Engeset, spesialrådgiver i Redd Barna.

Skader integreringen

Flyktningene intervjuet i rapporten, forteller at opphørspraksisen har ført til svekket psykisk helse, manglende konsentrasjon og motivasjon til å fokusere på skole og jobb, svekket tillit til norske myndigheter, og en sterk opplevelse av å bli urettferdig forskjellsbehandlet i et politisk spill.
– Jeg ble ferdig med introduksjonsprogrammet og var i fast jobb i 2015. Så kom instruksen fra Justis i 2016, det virkelig ødela livet mitt. All motivasjonen jeg hadde som hjalp meg med å integrere meg så fort forsvant, sier en av de somaliske flyktningene.

Svært få har så langt fått endelig vedtak om opphør av flyktningstatus, og opphørspraksisen er et symbolpolitisk tiltak – med alvorlige konsekvenser for flyktningene det gjelder og det norske samfunnet for øvrig.

NOAS, Redd Barna og FO ber regjeringen trekke tilbake instruksen om opphør av flyktningstatus:
– Opphørspraksisen gir somaliske flyktninger et liv i usikkerhet, og skader integreringen, både for de det gjelder og for kommunene. Siden reglene for å få permanent opphold har blitt strammet inn, kan barn og voksne i mange år måtte leve med usikkerheten om at de kan bli sendt tilbake til hjemlandet, sier Mimmi Kvisvik, leder i FO.

Les rapporten her, og rapportens vedlegg her.

Kontakt i NOAS: André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver, 916 01 141 / andre.mokkelgjerd@noas.org