fbpx
top

Omsorg i strid med Barnekonvensjonen

Regjeringen vil lovfeste en ulovlig omsorgspraksis for barn alene på flukt.

Regjeringen har foreslått for Stortinget å regelverksfeste dagens omsorgspraksis for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år, et omsorgstilbud i strid med FNs barnekonvensjon. Omsorgsansvaret skal lovfestes, og innholdet i omsorgen skal presiseres i forskrift.

Bryter Barnekonvensjonen

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har omsorgsansvaret for enslige mindreårige på asylmottak. Det stilles langt lavere krav til bemanning og kompetanse blant de ansatte på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år, enn hva gjøres for omsorgssenter for enslige mindreårige under 15 år og for andre institusjoner for barn opp til 18 år der omsorgstilbudet er regulert i barnevernloven.

Flere rapporter har vært entydig på at omsorgssituasjonen for enslige mindreårige i asylmottak er for dårlig. Omsorgssituasjonen for barna har vært en gjenganger i merknadene fra FNs barnekomité. Også FNs menneskerettighetskomité og FNs torturkomité har kritisert Norge for behandlingen av denne gruppen barn.

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) har konkludert at forskjellsbehandlingen mellom asylsøkende barn over 15 år og barn under barnevernets omsorg er diskriminerende og i strid med FNs barnekonvensjon. Barna får ikke et likeverdig omsorgstilbud.

Lovfesting av ulovlig praksis

Regjeringens forslag er en regelverksfesting av dagens omsorgspraksis for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. UDIs omsorgsansvar skal lovfestes, og innholdet i omsorgen skal presiseres i forskrift.

Regjeringen foreslår at dagens standard og nivå på omsorgstilbudet videreføres. Forslaget innebærer altså ikke en bedring av det faktiske omsorgstilbudet til barna.

Regjeringens argument for å opprettholde et dårligere omsorgstilbud for barna mellom 15 og 18 år, er at tilbudet er alderstilpasset – og at barn over og under 15 år trenger ulik omsorg. Individuell tilpasning, blant annet med hensyn til alder, kan imidlertid også gjøres under barnevernet. Vi går ut i fra at barn under barnevernets omsorg ikke gis for mye omsorg ut i fra alder, selv om de er over 15 år. Det kan argumenteres for at færre ressurser i asylmottak gjør individuelle tilpasninger mer krevende.

Regjeringen skriver gjennomgående i lovforslaget at omsorgen på asylmottak er «forsvarlig». For at omsorgstilbudet skal være i tråd med Barnekonvensjonen, må omsorgen imidlertid være likeverdig. «Forsvarlig» er ikke en relevant terskel i denne sammenheng.

NOAS anbefaler

  • Den beste løsningen er at barnevernet overtar omsorgen også for barna over 15 år som bor i asylmottak. Det vil sikre et likeverdig omsorgstilbud, og at omsorgen reguleres i barnevernloven.
  • Som et minimum bør standarden på omsorgstilbudet til enslige mindreårige mellom 15 og 18 år heves, slik at omsorgen blir likeverdig med omsorgen som gis andre barn under det offentliges omsorg.
  • Det bør raskt innføres et uavhengig tilsyn med asylmottak, som Stortinget ba regjeringen om å gjøre for fem år siden.